Artikel

Over ons

Dairy Campus is hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij waar het draait om innovatie, onderzoek, educatie en praktijkleren. Wereldwijd kent Dairy Campus zijn gelijke niet. Alle activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. De koeien produceren hier niet alleen melk, maar vooral ook data voor onderzoek.

Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research. Het is een inspirerende omgeving voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector. Onderzoekers, ondernemers en onderwijs werken hier samen aan de uitdagingen waar de melkveesector voor staat. Allemaal om te zorgen dat ook in de toekomst voldoende, gezonde en veilige zuivel wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. 

Unieke samenwerking onder één dak

Zowel studenten van MBO-, HBO- en WO-instellingen kunnen op Dairy Campus terecht voor een stageopdracht, praktijkles of afstudeerproject. Maar ze kunnen ook aan de slag met ideeën van onderzoekers door een verkennend onderzoek uit te voeren. Dairy Campus wil studenten en bedrijfsleven actief betrekken bij innovatieve activiteiten en een kweekvijver zijn voor jong talent.
Hiermee is Dairy Campus uniek in de wereld want nergens in de wereld is een instituut waar wetenschappelijk en praktijkonderzoek alles onder één dak heeft en waar het bedrijfsleven innovatieprojecten uitvoert. Door deze unieke samenwerking ontstaan mooie kruisbestuivingen, waarin onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar voeden en verrijken met vragen uit de praktijk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onze visie en ambitie

De internationale zuivelmarkt is sterk in beweging. Door de groei van de wereldbevolking, toenemende welvaart in opkomende economieën, vergrijzing en toename van voedsel gerelateerde ziekten in welvarende landen ontstaan aanzienlijke groeikansen in de zuivelsector. Bovendien stellen consument en overheid hogere eisen op het vlak van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap en dit vraagt om nieuwe innovaties.

Voor een sterke, rendabele en duurzame zuivelsector is daarom behoefte aan een (inter)nationaal toonaangevend centrum waar onderzoek, innovatie, educatie, praktijktraining en kennisverspreiding in de hele zuivelketen virtueel en fysiek worden gebundeld. Dit centrum is Dairy Campus. Dairy Campus ontwikkelt zich tot het ’Silicon Valley’ ván en vóór de hele Nederlandse zuivelsector, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan funderend onderzoek, innovatie, educatie, kennisverspreiding en praktijktraining.

Dairy Campus richt zich op de hele zuivelketen, zowel melkproductie, melkverwerking als melkconsumptie. Als kenniscentrum vormt het een ontmoetingsplek van onderzoekers, bedrijven en studenten uit de hele keten, alsmede een demonstratiecentrum van de kracht van de zuivelketen voor een (inter)nationaal publiek.

Onze missie

De Nederlandse zuivelketen met haar ruim 17.500 melkveehouders staat voor een grote uitdaging: werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melkvee- en zuivelketen cruciaal.

Kernactiviteit van Dairy Campus is het realiseren van innovaties die nodig zijn voor een duurzame economische versterking van de zuivelsector. Een cruciale rol is om de nieuwe ontwikkelingen praktisch toepasbaar te maken. En omgekeerd, om vragen vanuit de praktijk te vertalen en waar nodig door te sluizen naar het meer fundamentele onderzoek. 

Dairy Campus is het innovatieplatform waar professionals (melkveehouders, ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten) de inspiratie en de faciliteiten vinden voor het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor een sterke, rendabele en duurzame melkvee- en zuivelketen.

Partners

Dairy Campus is eigendom van Wageningen UR maar heeft een samenwerkingsverband met een groot aantal bedrijven, onderzoek-, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties. 

Wageningen University & Research, hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen/ campus Fryslân, Dairy Training Centre, Nordwin College, LTO Nederland, Friesland Campina, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

Het innovatie- en educatieprogramma van Dairy Campus worden mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma.

Kijk voor meer informatie over de samenwerkende partijen op partners.