Project

Vrijloopstal met houtsnipperbodem

De vrijloopstal met houtsnippers lijkt perspectief te hebben vanuit het oogpunt van beter dierenwelzijn en beperken van de ammoniakemissie in bedrijfsverband. Voor het verkrijgen van een vergunning is het belangrijk te weten hoeveel ammoniak uit de stal emitteert. Melkveehouders die een nieuwe stal willen bouwen moeten voldoen aan de normen in het Besluit huisvesting. In dit besluit is tot eind 2017 een uitzondering gemaakt voor de vrijloopstal. Eind 2017 hopen we een emissiefactor te hebben voor opname in de RAV lijst.

Het doel van dit project is het uitvoeren van een reeks ammoniakemissiemetingen om te komen tot een emissiefactor in het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij en daarbij afwenteling naar lachgas of methaan uit te sluiten. 

Opzet onderzoek

In de nieuwe meetstal op Dairy Campus worden zogenaamde case control metingen gedaan. Een groep van 15 melkkoeien op een houtsnipperbodem en een emissiearme vloer langs het voerhek (met Aeromix mestmixsysteem) wordt vergeleken met een referentiegroep van 15 koeien in een ligboxenstal. Deze metingen zijn gelijkwaardig met metingen op twee praktijkbedrijven. Er zijn al twaalf metingen op stalniveau op praktijkbedrijven gedaan. Op één praktijkbedrijf zullen nog drie extra metingen gedaan worden. Hiermee zijn in totaal voldoende metingen gedaan voor het verkrijgen van een emissiefactor.

In de bodem met houtsnippers wordt het aantal sporen van sporenvormende bacteriën (XTAS) gemonitord, om inzicht te geven in eventuele risico’s voor melkkwaliteit.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten