Over Dairy Campus

Dairy Campus is hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij waar alles draait om innovatie, onderzoek, educatie en praktijkleren. Dairy Campus is met dit concept uniek in de wereld. Alle activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. De koeien zorgen hier niet alleen voor melk, maar vooral ook voor data voor onderzoek om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.

Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research. Het is een inspirerende omgeving voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector. Onderzoekers, ondernemers en onderwijs werken hier nauw samen aan de uitdagingen waar de melkveesector voor staat. Allemaal om te zorgen dat ook in de toekomst voldoende gezonde zuivel wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. 

Unieke samenwerking onder één dak

Zowel studenten van mbo-, als hbo- en wo-instellingen kunnen op Dairy Campus terecht voor een stageopdracht, praktijkles of afstudeerproject. Maar ze kunnen ook aan de slag met ideeën van onderzoekers door een verkennend onderzoek uit te voeren. Dairy Campus wil studenten en bedrijfsleven actief betrekken bij innovatieve activiteiten en een kweekvijver zijn voor jong talent.

Hiermee is Dairy Campus uniek in de wereld want nergens in de wereld bestaat een instituut waar wetenschappelijk en praktijkonderzoek onder één dak wordt uitgevoerd. Door deze kruisbestuiving ontstaan mooie initiatieven waarin onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar voeden en verrijken met vragen uit de praktijk.

Onze missie en ambitie

De internationale zuivelmarkt is sterk in beweging. Door een groeiende wereldbevolking, toenemende welvaart in opkomende economieën, vergrijzing en toename van voedsel gerelateerde ziekten in welvarende landen ontstaan aanzienlijke groeikansen in de zuivelsector. Consument en overheid stellen tegelijk steeds hogere eisen op het vlak van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap. Dit vraagt om innovatie. 

Voor een sterke en duurzame zuivelsector is behoefte aan een (inter)nationaal toonaangevend centrum waar onderzoek, innovatie, educatie, praktijktraining en kennisverspreiding in de hele zuivelketen worden gebundeld. Dit centrum is Dairy Campus. Dairy Campus ontwikkelt zich tot het ’Silicon Valley’ ván en vóór de gehele zuivelsector, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan funderend onderzoek, innovatie, educatie, kennisverspreiding en praktijktraining.
Dairy Campus richt zich op de gehele zuivelketen: van melkproductie tot de melkverwerking, alsook de melkconsumptie. Als kenniscentrum is Dairy Campus een ontmoetingsplek voor onderzoekers, bedrijven en studenten uit de hele keten, alsmede een demonstratiecentrum van de kracht van de zuivelketen.