Nieuws

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Gepubliceerd op
13 september 2022

Wageningen Livestock Research gaat op 10 hectare grond van Dairy Campus bij Leeuwarden onderzoek doen naar agroforestry. Het project richt zich op het ontwikkelen van vernieuwende agroforestrysystemen voor agrarische bedrijven en verdere ontwikkeling van kennis over het landbouwkundig gebruik van bossen en bomen.

Met agroforestry worden meerjarige houtige gewassen al dan niet gecombineerd met de teelt van eenjarige gewassen en/of dierlijke productiesystemen. Het combineren van verschillende gewassen heeft meerdere voordelen, waaronder de verhoging van de biodiversiteit, verbetering van de bodemkwaliteit en klimaatadaptatie en -mitigatie. Het netwerk zet onder andere in op het delen van al bestaande en de nog te ontwikkelen kennis.

Het onderzoek moet inzicht geven in hoe agroforestry is te combineren met weidegang, hoe het is in te zetten als voedermiddel en wat dat met de diergezondheid doet. Maar ook wat begroeiing rond stallen met de stikstofemissie doet en welke onderdelen van agroforestry bijdragen aan biodiversiteit. Gekeken wordt naar een rendabel verdienmodel voor boeren, bijvoorbeeld via opbrengsten uit koolstofcertificaten of de verkoop van noten en vruchten.

Een ecologisch adviesbureau adviseert over de locaties, zodat weidevogels er geen hinder van ondervinden. Ook krijgen tien melkveehouders ondersteuning bij het inzetten van agroforestry op hun bedrijf.

Houtige meerjarige gewassen

Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland. Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering. De bomen dragen bij aan het verdienmodel, afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen.

De kosten van het project zijn ruim 1 miljoen euro. Provincie Fryslân draagt hier 70.000 euro aan bij vanuit het Transitiebudget Natuurinclusieve Landbouw, Programma Natuur: Onderzoek overgangszones landbouw en het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.

Aan het publiek-private samenwerkingsproject werken melkveehouders uit Friesland, Drenthe en Groningen mee, net als agrarische natuur- en landbouworganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincies.

Agroforestry Netwerk Nederland

Begin december 2021 is het Agroforestry Netwerk Nederland officieel gelanceerd. Het netwerk, waar Wageningen University & Research lid van is, gaat agroforestry de komende jaren op de kaart te zetten als toekomstbestendige en natuurinclusieve vorm van landbouw. Via dit netwerk gaan agrarisch ondernemers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokkenen hun kennis en ervaring delen. Het netwerk is de plek om krachten te bundelen, bestaande en nieuwe inzichten uit te wisselen en nieuwe projecten op te starten. Zodat deze veelbelovende en toepasbare vorm van landbouw door steeds meer agrarisch ondernemers wordt gebruikt.