Nieuws

Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest

Gepubliceerd op
16 juli 2019

Uit metingen op Dairy Campus blijkt dat het dagelijks mixen van drijfmest van melkvee met lucht of met een mechanische mixer niet tot lagere ammoniakemissies leidt.

Het mixen van drijfmest met lucht is in Nederland een relatief nieuwe mixmethode die om verschillende redenen in de belangstelling staat. Eén van die redenen is het mogelijke effect dat frequent mixen met lucht heeft op de ammoniakemissie. Uit oriënterende metingen in 2015 door Wageningen Livestock Research op Dairy Campus bleek dit een reductie van de ammoniakemissie van ongeveer 50% op te leveren ten opzichte van ongemixte melkveedrijfmest. Metingen in het Verenigd Koninkrijk lieten echter een stijging van de ammoniakemissie zien.

Frequent mixen moet korstvorming voorkomen

Literatuuronderzoek laat een wisselend beeld zien wat betreft de invloed van (frequent) mixen op de ammoniakemissie. De meeste metingen zijn gedaan aan een mestsilo buiten de stal. Niet mixen leidt in die situaties tot korstvorming op het mestoppervlak en die korst zorgt voor een lagere ammoniakemissie. Maar in een mestkelder onder een roostervloer wordt van bovenaf, door de roosters, continue verse mest en urine toegevoegd. De gedachte is dat in die situatie korstvorming juist leidt tot een hogere ammoniakemissie omdat er urineplassen kunnen blijven staan op de korst. Frequent mixen zou in dat geval moeten leiden tot een lagere ammoniakemissie.

Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest

Metingen op Dairy Campus

Met die veronderstelling als uitgangspunt en om beter inzicht te krijgen in de effecten op de ammoniakemissie bij toepassing in melkveestallen, zijn tussen 2016 en 2018 vier afzonderlijke zogenaamde case-control experimenten uitgevoerd in de milieustal op Dairy Campus. Metingen in een afdeling waarin de mest frequent werd gemixt zijn vergeleken met een ongemixte afdeling. Daarbij is gevarieerd met mixmethode (mixen met lucht versus mixen met een mechanische mixer). Bovendien is bij het luchtmixen gevarieerd met mixfrequentie (vier keer per dag versus één keer per dag) of mixduur (1 uur, 2 uur, 4 uur of 8 uur per dag).

Geen reductie van ammoniakemissie

Uit het geheel van de metingen blijkt dat er geen reductie van de ammoniakemissie optreedt bij frequent mixen van drijfmest. Daarbij maakt de mixmethode, mixfrequentie of mixduur niet uit. De eerder gemeten reductie van ammoniakemissie door frequent mixen met lucht bleek dus niet herhaalbaar. Omdat uit internationale onderzoeken wel een reductie van de methaanemissie is gebleken, worden de metingen voortgezet met de nadruk op de emissie van broeikasgassen.

Lees het rapport

Het onderzoek, gefinancierd door het Ministerie van LNV en ZuivelNL, staat beschreven in WLR-rapport 1170, getiteld ‘Ammoniakemissie tijdens frequent mixen van drijfmest met lucht.