Nieuws

Emissies reduceren in de veehouderij: integraal en samen

Gepubliceerd op
19 juli 2022

Door een unieke samenwerking van veehouders, onderzoekers van Wageningen University & Research en overheid komen we tot integrale en rendabele oplossingen voor de Nederlandse praktijk. Hoe kun je nú al ammoniak- en methaanemissies reduceren, wat wordt er nog onderzocht en wat doen andere partijen in de dierlijke keten? Het nieuwe digitale Integraal Aanpakken magazine geeft antwoord op al deze vragen.

Bekijk het magazine

Wat is Integraal Aanpakken?

Het programma Integraal Aanpakken is in 2020 opgestart door het ministerie van LNV, vanwege de grote klimaat- en stikstofopgaven. De focus ligt op reductie van methaan en ammoniak. Vanwege de grote bijdrage van de melkvee- en rundveehouderij richt het onderzoek zich vooral op die sector. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan door Wageningse onderzoekers, zijn verschillende pilots opgezet en maatregelen getest bij deelnemers van het Netwerk Praktijkbedrijven. De komende jaren zal de inzet verschuiven van onderzoek naar implementatie van oplossingen.

Sámen werken aan een duurzame en toekomstgerichte veehouderijsector

Logisch en praktisch voor de boer

De ammoniakemissies, zoals gemeten op de praktijkbedrijven, verschillen enorm per bedrijf en per koe. Net als de methaanemissies. De grote variatie op bedrijven biedt aanknopingspunten voor reductie. Wat doet een boer met lage emissies anders dan anderen? Hiervan kunnen we leren met elkaar. Integraal Aanpakken laat zien dat er tal van mogelijkheden zijn om reductie te bewerkstelligen via voer-, dier-, stal- en mestmaatregelen. Een deel van die maatregelen is al heel geschikt voor de praktijk en (relatief) goedkoop. Logische en nu al praktisch toepasbare oplossingen zijn het sturen op minder eiwit in het rantsoen van de koe, extra weidegang en het schoonhouden van de roosters. Hiermee kan een emissiereductie van ammoniak worden gehaald tot 40%. Bovendien kunnen deze maatregelen ook positief uitpakken voor water, klimaat en biodiversiteit én laten ze het verdienmodel van veehouders intact. De genoemde integrale oplossingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en aangetoond in de praktijk. De uitdaging is vooral om deze integrale oplossingen snel te gaan implementeren en de toepassing ervan te gaan borgen. Provincies, sector, ministeries en andere stakeholders kunnen hier de komende periode mee aan de slag.

Lees het online magazine