Project

Grass4Farming

Het project Grass4Farming heeft als doel om in 2017 een proof of concept te leveren voor precisiebemestingstrategiën voor grasland op basis van plaats- en tijdspecifieke bodem en gewasinformatie. Daarnaast zal gekeken worden in hoeverre dit de komende jaren ingepast kan worden in de bedrijfsvoering van melkveehouders.

Voor de gewasobservatie tijdens de groei wordt gebruik gemaakt van de eBee van loonbedrijf Thijssen. Ervaringen uit eerdere vluchten op graslandpercelen van Dairy Campus in 2015 en 2016 geven voldoende vertrouwen om dit in een bemestingsexperiment in te zetten.  De eBee lijkt stabiel en een goede indicatie te geven van de biomassa gras. Tijdens het maaien zal een maaier van Kverneland voorzien zijn van een Pasture reader om zo ook de ruimtelijk variatie in opbrengst van het gras te kunnen meten.  De plaatsspecifieke bodemeigenschappen zijn gemeten met een Veris MPS3 bodemsensor. Deze  meet vijf bodemeigenschappen, waaronder het organische stof gehalte, lutum, CEC, bodemhoogte en pH. Op Dairy Campus wordt een bemestingsexperiment uitgevoerd waarbij het plaatsspecifieke strooien van kunstmest uitgevoerd wordt met behulp van een daartoe geëigende  strooier van Kvernland. De strooikaart is daarbij gebaseerd op zowel gewas als bodeminformatie en wordt gemaakt door Agrifirm Plant. Naast het experiment op Dairy Campus worden bij melkveebedrijf Kroes op vier percelen ook een oriënterend experiment uitgevoerd om plaatsspecifieke precisiebemesting  op basis van bodem en gewasgroei uit te proberen. 

Samenwerking

Bovengenoemde is een CoE Agrodier project die hogeschool Van Hall Larenstein trekt en waarin intensief samengewerkt wordt met het PPS DISAC project ‘Connectivity (M2M) and Interoperability to support smart farming’. Experimenten worden uitgevoerd op Dairy Campus en bij melkveebedrijf Kroes. Het project komt voort uit het Lectoraat Dairy dat onderdeel is van het Educatieprogramma van Dairy Campus.

Nieuws