Innovatieprogramma Dairy Campus

Dairy Campus wil de innovatiekracht van de rundveehouderij vergroten en start daarom vanaf 2014 met het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus. Met het innovatiefonds krijgen bedrijven de mogelijkheid om met financiële ondersteuning op specifieke thema’s innovatieprojecten uit te voeren.

Partijen die gebruik willen maken van het fonds kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Dairy Campus nodigt bedrijven van harte uit hier aan deel te nemen. Hier vindt u alle benodigde informatie. Dit programma is mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Wat verstaat het fonds onder een innovatieproject?

Een innovatieproject is gericht op vernieuwing van een product, proces, of systeem. Het moet leiden tot duurzame economische toegevoegde waarde en benut kennis voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Het innovatieproject moet een bijdrage leveren aan doorbraken binnen één van de vier gedefinieerde deelprogramma’s van het innovatieprogramma van Dairy Campus:

 • Ketenverwaarding
 • Duurzame veehouderij
 • Innovatieve houderijsystemen
 • Smart Farming

Projecten die hieraan niet voldoen kunnen wel uitgevoerd worden op Dairy Campus, maar vallen buiten ondersteuning vanuit dit innovatieprogramma.


Voor welk soort onderzoek is het Innovatiefonds bedoeld?

Het innovatieprogramma is bedoeld ter ondersteuning van innovatieprojecten. Hiervoor komen in aanmerking: industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Onder het laatste verstaan we ook het ontwikkelen en/of testen van nieuwe prototypes van producten, processen of systemen. Niet in aanmerking komt:

 • Het verrichten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
 • Het verrichten van praktijktesten van producten voor de marktintroductie.

Hoeveel budget is er beschikbaar?

Vanuit het innovatieprogramma is jaarlijks maximaal 1.000 kEuro beschikbaar voor ondersteuning van innovatieprojecten. Om u maximaal te faciliteren wordt dit budget verdeeld over vier indieningsrondes.

Hoeveel jaar loopt het innovatieprogramma?

Het programma loopt van 2014 tot en met 2021.

Wat is de maximale bijdrage per project?

De bijdrage uit het innovatiefonds van Dairy Campus is maximaal 50% van de kosten van de personele inzet van Wageningen UR Livestock Research in het project. De maximale bijdrage per project bedraagt 100 kEuro. De overige kosten van Dairy Campus komen voor rekening van de projectpartners.

Kunnen er ook elders subsidies worden aangevraagd ter ondersteuning van het project?

Indien partners elders subsidie aanvragen voor het project mag de factuur van Dairy Campus aan de partners voor de bijdrage van Dairy Campus aan het project niet elders worden opgevoerd bij publieke subsidie vertrekkers.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 1. De aanvraag voor het innovatieprogramma moet worden ingediend door minimaal één private partij in samenwerking met Dairy Campus.
 2. Het innovatieproject moet passen binnen één van de vier thema’s van het innovatieprogramma van Dairy Campus: Ketenverwaarding, Duurzame veehouderij, Innovatieve houderijsystemen en Smart Farming.
 3. Het innovatieproject wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd op Dairy Campus.

Hoe kan ik een bijdrage op mijn innovatieproject aanvragen?

 • Voorafgaand aan de aanvraag neemt u contact op met Dairy Campus om in samenwerking met een specialist een aanvraag voor te bereiden.
 • Aanvragen kunnen vervolgens worden ingediend met behulp van ingevuld aanvraagformulier en getekende samenwerkingsovereenkomst.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen voor een innovatieproject kunnen continu worden ingediend. In 2017 zijn er 3 sluitingsdata voor de beoordelingsronde. De eerstvolgende sluitingsdatum is op 1 april 2017. De andere data zijn 1 juli 2017, 1 oktober 2017 en 1 januari 2018.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

Een onafhankelijke innovatiecommissie beoordeelt viermaal per jaar de ingediende aanvragen. Beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria:

 • de bijdrage aan één van de vier hoofdthema’s van het innovatieprogramma;
 • het economisch perspectief van de voorgestelde innovatie;
 • de technische haalbaarheid van de voorgestelde innovatie;
 • de mate van innovativiteit van de gekozen oplossingsrichting;
 • de kwaliteit van het samenwerkingsverband;
 • de mate van duurzaamheid (people, planet, profit) van de gekozen oplossingsrichting;
 • de bijdrage van het voorstel aan de maatschappelijke waardering van de veehouderij.

De Innovatiecommissie geeft een beoordeling en een advies aan het bestuur van Dairy Campus, welke besluit over de toekenning van de aanvraag binnen het beschikbare budget. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van het project en de resultaten?

In alle gevallen wordt een samenvatting van de gehonoreerde projectaanvraag en een samenvatting van de resultaten openbaar gemaakt.

Wie is eigenaar van de resultaten van een innovatieproject?

Elke partner is eigenaar van resultaten die ze zelf genereert. Indien partners gezamenlijk resultaten genereren zijn ze samen eigenaar.

Wie heeft het gebruiksrecht van de resultaten van het innovatieproject?

Indien partners resultaten exclusief commercieel willen toepassen worden nadere afspraken gemaakt met Dairy Campus over de voorwaarden.

Indien partners geen gebruik wensen te maken van deze optie mag Dairy Campus de resultaten waarvan ze mede eigenaar is publiceren.

Hoe kan ik meer info krijgen?

Wilt u ook aan de slag met vernieuwing op één van de vernoemde terreinen in samenwerking met Dairy Campus, neem dan contact op met het secretariaat van Dairy Campus: +31 (0)317 484000 of stuur een mail naar: innovatieprogramma@dairycampus.nl