Nieuws

Verkenning productiemogelijkheden bij ruwvoerteelt

Gepubliceerd op
3 februari 2014

Op vijf Koeien&Kansen–bedrijven zijn de mogelijkheden verkend om een productieslag te maken bij de teelt van ruwvoer. Uit deze verkenning blijkt dat ook op bedrijven die goed scoren op benutting van stikstof en fosfaat nog verbeteringen mogelijk zijn.

Op veel bedrijven is verbetering mogelijk door meer in te spelen op de eigenschappen van de verschillende percelen. Deze actie vloeide voort uit de wens om meer ruwvoer te produceren en uit het onderzoek naar mestscheiding. Hieruit kwam naar voren dat het succes van mestscheiding deels afhankelijk is van de uitvoering van mestmanagement en ruwvoerteelt.  De verkenning is gebaseerd op gegevens van vijf Koeien&Kansen bedrijven, waarbij geselecteerd is op de grondsoorten; veengrond, rivierklei, zandgrond en lössgrond. Het uitgangspunt was het realiseren van hogere opbrengsten van gras en maïs door verfijning van het management.

KringloopWijzer als hulpmiddel

Om het huidige functioneren van de ruwvoerteelt in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de kringloopwijzer. Op basis hiervan zijn de knelpunten binnen de bedrijfsvoering besproken en zijn mogelijke oplossingen benoemd. De knelpunten en oplossingen verschillen sterk per bedrijf. De onderstaande oplossingen kwamen veelvuldig voor:  

  • Bij bemesting en bodemgebruik meer inspelen op de eigenschappen van percelen. Daarbij gaat het niet altijd alleen om N en P, maar bijvoorbeeld ook om kali, zwavel, organische stof en de pH.
  • Verbeterslag op het gebied van mestaanwending. Een optie kan zijn het verdunnen van mest met water of  het optimaliseren van het aantal bemestingen in grasland.
  • Onderzaaien van Italiaans raaigras in de snijmaïs.  
  • Beperken van verliezen in de keten van uitscheiding van mest in de stal tot aanwending van mest.  Dit kan door meer aandacht te besteden aan het praktisch functioneren van technische voorzieningen.

Vervolgstappen

Het is de bedoeling om deze verkenning verder planmatig uit te werken wat uit eindelijk moet leiden tot een agenda met verbeterpunten per bedrijf. Hierin is opgenomen hoe de ondernemer praktisch toewerkt naar zijn bedrijfsdoelen. Deze verkenning moet leiden tot een lijst met verbeterpunten, die min of meer algemeen toegepast kan worden op alle melkveehouderijbedrijven in Nederland. In deze agenda komen de volgende punten terug:

  • Inspelen op de eigenschappen van percelen, mogelijk met behulp van ‘Mijn percelen van BLGGAgroXpertus of andere overzichten die de eigenschappen van percelen weergeven;
  • Toepassen van onderzaaien van gras in maïs;Experimenteren met verdunnen van mest bij aanwending in grasland met de sleepvoet;
  • Toepassen van rijenbemesting met kunstmest maar ook met dierlijke mest.