Project

Amazing grazing

De weidende koe is een Nederlands icoon. Zij is beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel. De trend is echter dat weidegang afneemt door automatisch melken, schaalvergroting en nadruk op hoge efficiënties

Doelstellingen en aanpak project

Het project “Amazing Grazing” wil deze opstaltrend keren. Om de opstal-trend te doorbreken is niet alleen nieuwe techniek, maar ook een ‘change of minds’ nodig. Nieuwe visie en ambitie in combinatie met hoogwaardig vakmanschap en modern, toekomstgericht, duurzaam ondernemerschap zijn daarvan de kern. Nieuwe kennis, kunde en techniek zijn hierbij uiteraard onmisbaar. Het project richt zich op topondernemers in de sector, de agribusiness, adviseurs, het onderzoek en het onderwijs.

Het project kiest nadrukkelijk voor integrale duurzaamheid: ruime weidegang combineren met excellente resultaten op de terreinen van grasproductie, dierprestaties, dierenwelzijn, diergezondheid, milieubelasting en bedrijfseconomie. Dit versterkt de positie van de melkveehouderij voor de toekomst.

Resultaten

In 2013 is via de drie kernactiviteiten het volgende bereikt:

  • Oplossingsrichtingen zijn beschikbaar op innovatiekaarten (website)
  • Ervaringen van inspirerende melkveehouders (internationaal) zijn breed gecommuniceerd
  • 2 of 3 vernieuwende bedrijfsconcepten zijn gevisualiseerd, beschreven en beoordeeld  op duurzaamheid
  • Enkele oplossingsrichtingen worden in de praktijk toegepast en gevolgd
  • Een praktijknetwerk is opgebouwd
  • In een symposium worden de kennis- en innovatieopgaven voor de komende jaren bediscussieerd en in gang gezet. Deze zijn dan afgestemd met andere beweidingsprojecten