Convenant lichtemissie melkveestallen

Nieuws

Convenant lichtemissie melkveestallen

Gepubliceerd op
21 mei 2015

Samen de lichthinder door melkveestallen voorkomen en verminderen. Dat is de inzet van LTO-Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieu Federatie die hiervoor op 18 mei 2015 een convenant hebben ondertekend. Dat gebeurde, onder het toeziend oog van de koeien, in de melkstal van Dairy Campus.

De nieuwe generatie melkveestallen wordt gekenmerkt door het open karakter. Het welzijn en gezondheid van het vee zijn gebaat bij deze ontwikkeling. Tevens is er in de nieuwe stallen meer verlichting. Dat houdt in dat direct omwonenden en voorbijgangers van deze stallen hinder kunnen ervaren. Om deze hinder te beperken is een methodiek ontwikkeld, die tot doel heeft grenzen te stellen aan de maximale hoeveelheid licht die vanuit een melkveestal naar buiten mag treden.

Gezamenlijke ambitie

De inzet van LTO Noord en de Milieufederaties is om in gezamenlijkheid, via een breed gedragen aanpak, de problematiek rondom de storende zichtbaarheid van verlichte melkveestallen in het donkere buitengebied van Friesland en Groningen te voorkomen en te reduceren. Voor een succesvol resultaat vraagt dit een actieve betrokkenheid, gezamenlijke ambities met gerichte maatregelen. In het convenant worden hierover afspraken gemaakt. De ambities betreffen zowel de bestaande als nieuwe melkveestallen.

Aanpassing bedrijfsvoering en techniek

Om lichtemissie te reduceren of te voorkomen zijn (combinaties van) maatregelen en, of oplossingsrichtingen mogelijk op het gebied van bedrijfsvoering en techniek. Deze twee aspecten hebben geleid tot kaders met betrekking tot:
•    Een donkerteperiode
•    Grenswaarden ten aanzien van de verlichtingssterkte
•    Voorwaarden ten aanzien van de montage van de verlichting
•    Criteria voor een lichtplan

Beleving en techniek in relatie tot lichtemissie

Bij de uitwerking van het convenant is voortgebouwd op eerder onderzoek in beide provincies naar zowel beleving en techniek in relatie tot lichtemissie. Daarnaast is kennis opgedaan tijdens het project ‘Lichtend Voorbeeld’, waarin met behulp van experts op het gebied van (stal)verlichting en duisternis de verlichting in bestaande problematische stallen is aangepast. De resultaten daarvan (gecombineerd met de ervaringen die opgedaan zijn in de gemeente Tytjerksteradiel), zijn de basis en inspiratiebron voor de in dit convenant gemaakte afspraken over ambities en maatregelen.
Het streven is dat in 2022 alle (bestaande) melkveestallen voldoen aan de omschreven grenswaarden en richtlijnen.

Meer informatie

Technisch document bij Convenant lichthinder melkveehouderij