Nieuws

Dairy Campus fundament voor Dairy Chain Friesland

Gepubliceerd op
27 mei 2013

Dairy Chain Friesland is de Friese aanpak om de kansen te verzilveren, die zich nu en in de toekomst in de Dairy sector (zuivel) voordoen. Dairy Chain Friesland is de aanpak van MBO, HBO, WO (Wageningen UR / UCF ) en Dairy Campus Leeuwarden, om door middel van een doorlopende ‘Friese-leerlijn’ in te spelen op de snel groeiende vraag naar goed opgeleid personeel en ondernemers in de keten van Feed to Food, oftewel van gras tot glas.

De komst van de Dairybedrijven A’Ware, Fonterra en mogelijk Ausnutria naar Heerenveen, en de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina in Leeuwarden, zorgen in de komende twee jaar voor meer dan € 500 miljoen aan investeringen in de Friese Dairysector. De bedrijven spelen hiermee in op de snel groeiende mondiale vraag naar zuivelproducten. Met het verdwijnen van het melkquotum in 2015 wordt een productiestijging verwacht van 20 – 30%. In verschillende scenario’s wordt gerekend op meer dan 1000 nieuwe arbeidsplaatsen in de Dairy Chain. Naast de primaire melkveehouderij – en de Dairy bedrijven - gaat het hier om arbeidsplaatsen in de toeleverende, verwerkende en dienstverlenende sectoren. De verwachting is dat deze arbeidsmarkt naar 2020 toe flink onder druk komt te staan, en ook de MKB bedrijven in Noord Nederland dit zullen merken. Er is daarom een urgentie om meer studenten en schoolverlaters op te leiden voor deze sector.

Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Nordwin College, Friesland College, Dairy Campus en University Campus Fryslân hebben in samenwerking met FrieslandCampina, Innexus (netwerk Food-bedrijven Noord Nederland), provinsje Fryslân en de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen het plan Dairy Chain Friesland – Dairy in the total foodchain opgesteld. Het plan sorteert hierbij voor op het onlangs aangekondigde Techniekpact Noord Nederland en de voor de verwerving van Europese middelen door Noord Nederland opgestelde Regionale Innovatie Strategie (RIS 3 EU). Dairy Chain Friesland wordt de komende 6 jaar uitgevoerd en voorziet in een forse investering van ca. € 15-20 miljoen.

Onderdeel van Dairy Chain Friesland is een verbeterde infrastructuur voor scholen en bedrijven om de sector te faciliteren bij innovaties en de uitvoering van onderzoek. Ook een kwaliteitsslag in het onderwijs, waar zowel studenten als werkenden gebruik van kunnen maken, maakt deel uit van het plan. Bij de uitvoering is kennisontwikkeling en kennisverspreiding in de hele zuivelketen een belangrijke peiler. Dairy Chain Friesland maakt de match van vraag en aanbod naar goed opgeleide ondernemers en personeel en ondersteunt hiermee tegelijk de innovatiekracht binnen de agrofoodsector. Met Dairy Chain Friesland wordt voortgebouwd op het fundament dat met Dairy Campus Leeuwarden is gelegd. Dairy Chain Friesland heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen naar een internationaal toonaangevend instituut  op het gebied van opleidingen, trainingen en toegepast onderzoek m.b.t. Dairy.