Nieuws

Gedrag jongvee in grasland met smalle weegbree

Gepubliceerd op
2 november 2021

In twee korte periodes van 2 maal 6 weken heeft een nieuwe groep drachtige pinken/vaarzen, die niet eerder buiten is geweest, dag en nacht geweid. In de eerste proefronde leken de drachtige pinken een duidelijke voorkeur voor Engels raaigras te hebben. De smalle weegbree leek in de tweede ronde wat meer gegraasd te worden.

In de percelen met smalle weegbree staat een redelijk aandeel weegbree. Na schatting zo'n 20 tot 30 procent. Tijdens de eerste periode stond alle smalle weegbree nagenoeg in bloei. De tweede periode bloeide de smalle weegbree nog niet bij inscharen.

Inzicht in gedrag

Er is nog relatief weinig kennis beschikbaar over het effect van weidegang in gekruid grasland op het gedrag van melkvee en jongvee, waaronder drachtige pinken. Dit jaar richt het onderzoek zich op jongvee en volgend jaar op melkvee. De volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal: Zijn er patronen te ontdekken in het algemeen gedrag? En in het graasgedrag?

Door het grazen, herkauwen en rust/activiteit in percelen met en zonder smalle weegbree met elkaar te vergelijken, zijn wellicht verschillen in de patronen te ontdekken. En die gedragspatronen kunnen in combinatie met de andere verzamelde gegevens iets zeggen over de effecten op voeropname, vertering, diergezondheid, biodiversiteit en graslandmanagement. Omgekeerd beïnvloeden de hoeveelheid, kwaliteit en smaak van het aangeboden gewas het gedrag. Ook de diergezondheid, het graslandmanagement en de weersomstandigheden bepalen mede het gedrag in de wei.

Sensoren voor gedragsmetingen

Sensoren (SensOor van Cowmanager) leggen het gedrag, zoals vreten, herkauwen, inactief, actief, en hoog actief van het weidende jongvee vast. Hierdoor zijn gedragspatronen vast te stellen. Daarnaast meet de sensor de oortemperatuur en kan de sensor een hittestressmelding geven. Om de sensoren van het drachtig jongvee, dat 24 uur per dag weidt en niet in de stal komt, uit te lezen zijn speciale solarbakens tussen de percelen geplaatst.

Verder is in elke groep een dier uitgerust met een Sodaq Cattle tracker aan de halsband, die is voorzien van GPS en een accelerometer voor de locatiebepaling. Een in de tracker geïntegreerde zonnecel zorgt voor de benodigde stroom. Met de verzamelde data is een algoritme te ontwikkelen om het gedrag van de dieren in de wei te classificeren in bijvoorbeeld locatie- en bewegingspatronen.

Smakelijkheid van gekruid grasland

Over smaak van weidegras en kruiden is veel geschreven en tegelijk ook veel onbekend. Vele factoren spelen daarbij een rol. Smalle weegbree bevat tannines net als veel andere planten. Het is niet precies bekend wat daarvan het effect is op smakelijkheid.

Eigen regie is gezond

Uit de literatuur blijkt dat dieren die zelf de regie hebben op bepaalde momenten afhankelijk van hun behoefte, op zoek gaan naar specifieke kruiden. Vanwege bijvoorbeeld de potentiële anti-parasitaire werking van smalle weegbree, is de verwachting dat de dieren meer smalle weegbree vreten als de besmettingsdruk met maagdarmwormen groter is.

In hoeverre de dieren een vorm van zelfmedicatie in productief kruidenrijk grasland kunnen toepassen is een onderwerp voor vervolgonderzoek. Daarvoor is het naast het vastleggen van locatie-informatie over specifieke kruiden nodig om nauwkeurig de locatie van het grazende dier in de wei te kunnen bepalen met een locatiesensor.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Achtergrond Productief Kruidenrijk Grasland

Het project Productief Kruidenrijk Grasland is onderdeel van de PPS “Met precisie naar meer biodiversiteit”. Dit project, waarvan het Louis Bolk Instituut partner is, verkent hoe binnen de gangbare melkveehouderij met precisiegraslandbeheer meer ruimte voor biodiversiteit is te genereren. Sensoren worden ingezet om meer informatie te verzamelen. Het doel hierbij is nieuwe kennis en tools te ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in melkveebedrijven. Hiertoe worden onder andere sensoren ingezet om informatie rondom diergedrag te verzamelen.

Smalle weegbree en Engels raaigras

Op Dairy Campus zijn twee percelen ingezaaid met Engels raaigras en twee percelen met hetzelfde Engels raaigras en daarbij 5 kg smalle weegbree (ras Hercules). In de praktijk wordt vaak gewerkt met mengsels van kruiden. Om de afzonderlijke effecten te kunnen vaststellen, is in deze proef bewust gekozen voor enkel smalle weegbree. Omdat dit kruid volgens de literatuur een grote positieve bijdrage voor de bedrijfsvoering kan leveren (waaronder stabielere graslandproductie, mineralenvoorziening, diergezondheid, betere eiwitbenutting) en smalle weegbree in nagenoeg alle kruidenmengsels voorkomt. Op de 2 x 2 percelen weiden vier groepen drachtig jongvee twee perioden van zes weken in een vorm van roterend standweiden. Naast metingen aan bodem, gewas en diergezondheid is ook het gedrag van de dieren onderwerp van onderzoek.