Nieuws

Geslaagde eerste Dutch Dairy Day: De waarde van mest

Gepubliceerd op
12 april 2013

Dat de ‘waarde van mest’ een onderwerp is dat bij veel mensen leeft, bleek uit de grote groep belangstellenden die zich voor deze eerste Dutch Dairy Day hadden aangemeld. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw organiseerde Dairy Campus op 28 maart 2013 een geslaagde themadag over de ‘waarde van mest’.

Waarde van mest

Een gemengd gezelschap van studenten, veehouders, agrarische bedrijven en overheidsinstellingen werden door Jeroen Nolles, voorzitter NVWV en dagvoorzitter Frank Lenssinck van Dairy Campus welkom geheten. Het ochtendprogramma stond in het teken van kennis opbouwen. Men kon luisteren naar drie sprekers die de waarde van mest vanuit verschillende oogpunten benaderden.

Welke effect heeft mest op de bodemstructuur, bodemsamenstelling en het bodemleven? Nick van Eekeren van Louis Bolk Instituut:

In duurzame landbouw en natuurbeheer spelen biodiversiteit en bodembeheer een centrale rol. Pijlers voor een goede bodemkwaliteit zijn naast organische stof, waterhuishouding, pH en nutriënten ook een actief bodemleven en mestaanwending op het juiste moment. Boodschap: Mest is een pijler onder bodemkwaliteit; kijk eens wat vaker onder de zode.

Wat kunnen we met mest? Nico Verdoes van Wageningen UR Livestock Research:

Nico Verdoes ging in op verschillende technieken van mestbewerken en -verwerken: scheiden, vergisten, mineralenconcentraten, N en P terugwinning, en composteren en drogen. De eigenschappen in de mest veranderen, wat zijn daarvan de consequenties? Boodschap: Je kan mest meerwaarde geven, het is een grondstof voor de landbouw en voor nieuwe toepassingen.

Toepassing van mestbewerkingsproducten binnen het bedrijf is maatwerk - Koos Verloop van Plant Research International:

Mestmanagement is een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Boodschap: Bekijk het altijd in de bedrijfscontext en schrik niet van beginnersproblemen.

Dilemma's

De ochtend werd afgesloten met een aantal dilemma’s die dagvoorzitter Frank Lenssinck voorlegde aan Wiebren van Stralen, beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij van LTO. Ook uit de zaal werden een en aantal dilemma’s naar voren gebracht.

Mestinnovatie in de praktijk

Het middagprogramma stond in het teken van kennis uitwisselen met mestinnovaties in de praktijk. Bij Dairy Campus doen diverse bedrijven en kennisinstellingen onderzoek naar de verschillende manieren van mestverwerking. De bezoekers maakten in vier groepen een rondleiding langs mestraffinage, mestvergisting, de beddingmaster en mestverwerking met de algenvijver