programma opening Dairy Campus

Artikel

Kennisloketten

Dairy Campus is als kenniscentrum een ontmoetingsplek voor alle partijen die werkzaam zijn in de zuivelketen. Hier vind je de inspiratie en faciliteiten om te experimenteren, innoveren, kennis te ontwikkelen en kennis te delen. Het doel is om nieuwe kennis zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor de praktijk en daarom zijn er ook veel onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research aanwezig om met u in gesprek te gaan over hun bevindingen.

De open dagen bieden een unieke gelegenheid om kennis met elkaar te delen maar tegelijk ook mee te praten over de uitdagingen waar de melkveehouderij voor staat. Onderzoekers van Wageningen UR prikkelen de bezoekers om nieuwe paden te bewandelen en worden zelf ook graag door u uitgedaagd om op zoek te gaan naar oplossingen voor de vragen van de toekomst.

Overzicht van de thema’s om met onderzoekers over te sparren:

Mestverwaarding

Met technologie meer mest in de kringloop

De uitdaging voor de melkveehouderij is om de mestregelgeving te overwinnen. Laten we meer mestproducten maken die in de kringloop passen! Veel melkveehouders hebben de bedrijfseconomische drang om te groeien. Dat kan prima samengaan met een milieukundige beperking op die groei. Mest is namelijk een waardevolle grondstof. En die kan via technologie bewerkt worden tot producten waar de markt om vraagt (economie) en waardoor kringlopen (milieu) beter worden gesloten.

Op Dairy Campus doen we onderzoek naar mestscheiding, compostering, vergisting, mestraffinage en gescheiden opvang van urine en feces. Door deze technieken kunnen we waardevolle elementen uit rundveemest halen: organische stof (energiewinning, bodemvruchtbaarheid akkerbouw), fosfaat (wordt schaars!), stikstof (in te zetten als kunstmestvervanger), kali (zouten).

Ook gaan we onderzoeken of nog meer waardevolle bestanddelen te extraheren zijn, zoals vetzuren, vezels, aminozuren etc. Zo wordt mest weer een product met waarde. Naast kennis is daar zeker ook innoverend bedrijfsleven voor nodig. We nodigen u uit, de handen uit te steken in deze materie.

Tot ziens op het Mestplein (locatie 4)

Contactpersoon

Nico Verdoes

E nico.verdoes@wur.nl

T 0317 480481

Levensduur

Levensduur melkvee: de nieuwste ontwikkelingen voor de oudste koeien


De levensduur van melkvee is een belangrijk aspect in het management van melkvee, maar ook voor het imago van de melkveehouderij. In het kort betekent dat: streven naar nóg gezondere koeien, om de onvrijwillige afvoer te kunnen verminderen. En dat heeft allerlei voordelen, zoals bijvoorbeeld minder gezondheidskosten, een efficiëntere productie, minder jongveeopfok voor vervanging en meer fosfaatruimte.

Om koeien zo lang mogelijk gezond te houden is vooral de periode rondom afkalven van belang. De meeste gezondheidsproblemen vinden namelijk hun oorsprong in deze “transitieperiode”, de overgang van droogstand naar een nieuwe lactatie. Op het gebied van huisvesting, voeding en management zoeken we naar verbeteringen om de transitieperiode zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de koeien. Onze Rikie is een mooi voorbeeld. Hoe oud denkt u dat ze is?

Tot ziens in de Transitiestal (locatie 8)

Contactpersonen

Roselinde Goselink

E roselinde.goselink@wur.nl

T 0317 480705

Ariette van Knegsel

E ariette.vanknegsel@wur.nl

T 0317 483653

Duurzame fokkerij

Een duurzame koe, hoe kom je daartoe

Iedere veehouder streeft naar een duurzame veestapel met gezonde, efficiënte en langlevende koeien. De fokkerij kan hier een bijdrage aan leveren, doordat het een blijvende verbetering van het dier bewerkstelligt. Voor fokkerij is het echter wel belangrijk dat de prestaties van koeien voor de gewenste kenmerken op grote schaal gemeten worden. Nieuwe sensoren kunnen hieraan bijdragen, evenals het koppelen van meerdere informatiebronnen. Hierbij valt o.a. te denken aan koe gegevens en een tijdreeks van sensordata. Mocht u ideeën hebben voor kenmerken die u in de veestapel wilt verbeteren, dan zien we u graag verschijnen aan ons loket. We zien u ook graag als u een methodiek heeft waarmee veel individuele koeien bemeten kunnen worden voor een kenmerk dat nu nog niet grootschalig wordt geregistreerd.

Tot ziens in de Transitiestal (locatie 8)

Contactpersonen

Yvette de Haas

E yvette.dehaas@wur.nl

T 0317 480505

Aniek Bouwman

E aniek.bouwman@wur.nl

T 0317 480495

Smart Farming

Behoefte aan extra oren en ogen in je koppel?

Smart Farming

Op data gebaseerde beslissingsondersteuning via Smart Farming zorgt dat een melkveehouder kan garanderen dat iedere koe/kalf en perceel de zorg krijgt waar het om vraagt. Zorg kan op het goede moment, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid geleverd worden. Daarvoor moet het dier centraal staan en mogen verschillen er zijn. Ook is transparantie, het verzamelen van eerlijke data en het delen daarvoor nodig om verder te komen. Melkveehouders, de adviseurs en bedrijven daaromheen, kunnen de mogelijkheden uit de Informatie en Communicatie Technologie inzetten om bedrijfsprocessen op het melkveebedrijf en in de productieketen te verbeteren. Complexe beslissingen en werkinstructies kunnen worden gemaakt op basis van real-time metingen. Extra ogen, oren, neuzen, hersenen en handen worden ook gebruikt om maatwerk te leveren in de processen rond de teelt van gras en mais, en beweiding. Data Smart Farming draagt zo bij aan een rendabele en duurzame melkveehouderij, die tevens maatschappelijk gewaardeerd wordt. Ziet u het gebeuren? Kunnen wij als sector die switch maken en wat is daar voor nodig?

Tot ziens in de Voedingsstal (locatie 6)

Contactpersonen

Kees Lokhorst

E kees.lokhorst@wur.nl  

T 0317 480592

Pieter Hogewerf

E pieter.hogewerf@wur.nl

T 0317 480583

Gras en beweiding

Goed graslandbeheer en beweiding zijn dé basis van je bedrijf

De Nederlandse melkveehouderij is grondgebonden, zuivel en gras zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Gras vervult verschillende functies als het gaat om economie, ecologie en maatschappij. Het is de kunst om die binnen een moderne bedrijfsvoering optimaal te combineren. Huiskavels worden naar verhouding kleiner, opbrengsten en benutting van grond en voer kunnen verder worden verbeterd. Koe in de wei is daarbij het uitgangspunt. Dat is de gecombineerde uitdaging waar we voor staan. Geen of/of, maar en/en.

Binnen het project Amazing Grazing 2.0 worden nieuwe beweidingssystemen ontwikkeld voor moderne melkveebedrijven. Het gaat om systemen waar de veebezetting hoog is op de huiskavel, systemen die praktisch uitvoerbaar zijn en goed scoren op economie en ecologie. Daarvoor worden tools ontwikkeld om meer grip op grasgroei en grasplanning te krijgen. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met innovatieve melkveehouders, bedrijfsleven en andere kennispartners om dit voor de sector te kunnen realiseren.

Met de bezoekers van ons loket willen we vooral kijken naar de (schaalopzet) van de beweidingsproef, hoe ontwerpen we beweidingssystemen voor de toekomst. U wordt gevraagd mee te denken met de ontwikkeling van tools, waaronder de Feedwedge, en zelf een voorspelling te doen van de grasgroei.

Tot ziens op het Beweidingsveld (locatie 1)

Contacpersonen

Bert Philipsen

E bert.philipsen@wur.nl

T 0317 480731

Agnes van den Pol

E agnes.vandenpol@wur.nl

T 0317 480735

Kringloopwijzer

Word kringloop Wijzer!

De KringloopWijzer brengt de mineralenprestatie van het melkveebedrijf in beeld. Dit gaat om fosfaat- en stikstofexcretie, gewasopbrengsten en dus onttrekking van fosfaat en stikstof aan de bodem, maar ook om emissies van ammoniak en broeikasgassen.
De KringloopWijzer laat daarmee de efficiëntie zien, waarmee stikstof en fosfaat in de veestapel en bodem worden benut. Met deze mineralenprestatie kan de melkveehouder aantonen of hij meer mest op zijn bedrijf kan houden vanwege een lagere excretie dan het forfait of dat hij meer mag bemesten vanwege een hogere onttrekking aan de bodem dan de bemestingsnorm.

De mineralenbenutting in beeld brengen geeft inzicht in de sterke en zwakke onderdelen van het bedrijf. Vervolgens werken aan verbeteren van de resultaten geeft minder mineralenverliezen, betere technische en vaak ook betere financiële resultaten. De uitdaging is om de benutting van mineralen bij vee en bodem te verhogen. Dus voer efficiënter in melk omzetten en meststoffen efficiënter in gewas. Meer weten over de KringloopWijzer? Deze onderzoekers kennen alle ins en outs!

Tot ziens op het Beweidingsveld (locatie 1)

Contactpersonen

Michel de Haan

E michel.dehaan@wur.nl

T 0317 480345

Zwier van der Vegte

E zwier.vandervegte@wur.nl

T 0320 293367

Duurzame huisvesting

De stal van de toekomst, waar alles samenkomt

Hoe kunnen we beter welzijn combineren met minder milieubelasting, lekker werken is en een aantrekkelijk landschap? De stal biedt comfort voor het dier en een goed werkklimaat voor de mens. In de stal wordt melk en mest geproduceerd. De stal is ook een eye-catcher in het landschap. Uit de stal ontsnappen ammoniak, geur en broeikasgassen, die we willen minimaliseren. Een belangrijke uitdaging voor duurzame huisvesting is beter welzijn combineren met minder milieubelasting, zonder dat het ten koste gaat van werkklimaat en landschap. Dat kunnen we ontwikkelen en onderzoeken op Dairy Campus in de meetstal en de flexstallen.

Zin om mee te denken over het testen van loopvloeren in een ligboxenstal of vloeren in een vrijloopstal zonder ligboxen? Of breder: wie wil meedenken over de stal van de toekomst? De uitdagingen zijn:

 • Combineren dierenwelzijn en milieu
 • Voorkomen risico’s voor diergezondheid en melkkwaliteit
 • Sturen op mestkwaliteit
 • Verhogen arbeidsefficiëntie en arbeidsplezier
 • Inpassing in het landschap
 • Inspelen op maatschappelijke wensen
 • Beter inkomen

Tot ziens in de Milieu- en meetstal (locatie 9)

Contactpersonen

Paul Galama

E paul.galama@wur.nl

T 0317 480338

Sjoerd Bokma

E sjoerd.bokma@wur.nl

T 0317 480197

Biodiversiteit

Een modern melkveebedrijf is meer dan koeien


Voor het thema biodiversiteit is veel maatschappelijke aandacht. Het belang van biodiversiteit voor het imago en de exportpositie van de Nederlandse melkveehouderij neemt snel toe. De zuivelsector heeft daarom zichzelf als doel gesteld om de biodiversiteit te behouden op minimaal het niveau van 2011.

Er gebeurt al heel veel aan biodiversiteit op melkveebedrijven. Echter veelal bij bedrijven met melkproductie van minder dan 12.000 kg melk per ha. Van deze bedrijven is veel te leren als het gaat om bedrijfsstrategieën die uit gaan van aanpassen aan natuurlijke processen.

Wat kan melkveehouderij met meer dan 12.000 kg melk per ha leren van de biologische melkveehouderij als het gaat om bodem, grassamenstelling, de eigen teelt van eiwitgewassen en werken zonder kunstmest? Hoeveel extensivering is op delen van een melkveebedrijf mogelijk zonder kostprijsverhoging? Welke rol kan precisie-landbouw en mestraffinage hierbij spelen? En wat kan samenwerking met akkerbouwers hierbij betekenen? We nodigen u uit om met ons mee te denken.

Tot ziens op het Beweidingsveld (locatie 1)

Contactpersonen

Gerard Migchels

E gerard.migchels@wur.nl

T 0317 480385

Jelle Zijlstra

E jelle.zijlstra@wur.nl

T 0317 480492

Klimaat

Klimaatverandering, een ver van mijn bed show?

Melkveebedrijven dragen bij aan klimaatverandering. Daarnaast worden melkveebedrijven in de toekomst mogelijk ook geraakt door een veranderd klimaat, zoals drogere zomers, hitte, en extremere neerslag. Over maatregelen voor het terugdringen van broeikasgasemissies is al veel bekend, maar het is de uitdaging om maatregelen te vinden die bij de verschillende bedrijfsvoeringen passen. En dit mag niet ten koste gaan van andere ecologische en economische prestaties. Over de bedreigingen en kansen van klimaatverandering weten we nog maar weinig, want klimaatverandering is een gegeven maar de richting is onbekend. In ons loket gaan we op zoek naar de maatregelen die melkveehouders kunnen nemen om emissies terug te dringen. Kunnen we samen in de toekomst een klimaatneutraal melkveebedrijf realiseren? Dat doen we vanuit de skybox van de nieuwe voedingsstal. Daar praten we verder over bedreigingen en kansen van klimaatverandering voor de sector, zoals water tekorten en overschotten, plagen en ziekten, verminderde gewasgroei of juist hogere gewasopbrengsten, en consequenties voor management en huisvesting. Waar raakt klimaatverandering de bedrijfsvoering? Wat kun je als sector en als melkveehouder doen?

Tot ziens in de Ontvangsttent (locatie 3). Daar verzamelen voor een bezoek aan de skybox van de Voedingsstal.

Contactpersonen

Marion de Vries

E marion.devries@wur.nl

T 0317 486133

Theun Vellinga

E theun.vellinga@wur.nl

T 0317 480480

Kalveropfok

Goede kalveropfok loont!

Een goede kalveropfok is essentieel voor goede prestaties later als melkkoe. Hierin is op veel melkveebedrijven nog een slag te slaan. Belangrijke oorzaken van een suboptimale opfok  zijn onvoldoende bewustzijn en aandacht en het ontbreken van een heldere werkwijze.

De laatste tijd staat kalveropfok weer volop in de belangstelling. Het wordt steeds meer duidelijk dat voor het verder verhogen en optimaliseren van de bedrijfsprestatie de kalveropfok cruciaal is. Om een optimale gezondheid en groei van het vaarskalf te borgen, is een integrale aanpak (houderij én diergezondheid) noodzakelijk. Ook is de melkveesector zich steeds meer bewust dat zij verantwoordelijkheid draagt voor het afleveren van een gezond en vitaal stierkalf waar de vleeskalversector weer zijn voordeel mee kan doen. Door hier samen in op te trekken is een ‘win-win’ mogelijk. 

Graag komen we met u in gesprek waar voor u de vragen en  uitdagingen liggen voor een optimale opfok van uw vaars- en stierkalf.

Graag tot ziens bij het kennisloket Koe & Kalf (locatie 7)   

Contactpersonen

Jetta Heeres

E jetta.heeres@wur.nl

T 0317 480709

Kees van Reenen

E kees.vanreenen@wur.nl

T 0317 480620

Water

Water de transparante motor

Breng water naar de woestijn en je kunt boeren. Dat klinkt erg simpel maar zo is het wel: eerste vereiste voor landbouw en veeteelt is de aanwezigheid van geschikt water. In Nederland is water over het algemeen niet de beperkende factor, wel zijn er uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, wateroverlast en droogte. Welke uitdagingen en kansen zijn er voor de melkveehouder?

 • Besparing van kosten door middel van waterbesparing en hergebruik van (afval)waterstromen.
 • Beperken van de impact van de melkveehouderij op de kwaliteit van het oppervlaktewater (afspoeling mest, voerresten en perssappen), door het gescheiden opvangen van de deelstromen en al dan niet na zuivering te lozen of te gebruiken op het boerenbedrijf.
 • Verbeteren van de drinkwaterkwaliteit. Met een verbeterde drinkwaterkwaliteit kunnen mogelijk gezondheidsvoordelen behaald worden.
 • De melkveehouder als lokale waterbeheerder: denk bijvoorbeeld aan decentrale waterzuivering, waterberging en waterkwaliteitsbeheer.

Dairy Campus streeft ernaar om het water zo circulair mogelijk te benutten. Kom meedenken en informeer naar de onderzoeksmogelijkheden!

Tot ziens bij Water op de boerderij (locatie 13)

Contactpersonen

Luuk Gollenbeek

E luuk.gollenbeek@wur.nl

T 06 24860748

Harm Wemmenhove

E harm.wemmenhove@wur.nl

T 0317 480488