Nieuws

KringloopWijzer levert flink financieel voordeel op

Gepubliceerd op
3 maart 2014

Uit globale berekeningen op basis van resultaten uit Koeien & Kansen en bevindingen van experts lijkt het gebruik van de KringloopWijzer een flink financieel voordeel op te leveren. Uit een eerste indicatie blijkt dat het voordeel varieert van € 4000,- tot € 10.000,- voor een bedrijf met circa 100 melkkoeien. Dit is toe te schrijven aan het verbeteren van het technische resultaat.

Het technische voordeel van het toepassen van de KringloopWijzer, zit vooral in de verhoogde gewasopbrengst en niet in besparing van kunstmestkosten. Grondgebruikers zullen in praktijk vaak streven naar een hogere gewasopbrengst en hebben minder aandacht voor lagere kunstmestkosten. Uit eerdere bevindingen blijkt dat BEX, naast een voordeel bij mestafzet, ook leidt tot de overstap naar een eiwitarmer rantsoen. Het Ruw eiwitgehalte in het rantsoen kan vaak lager. Dit betekent een besparing op eiwitrijk krachtvoer, wat leidt tot het economisch voordeel van het voermanagement bij BEX.

Naast de winst bij voermanagement gelden de (traditionele) voordelen bij de mestmanagement. Via voordeel van minder mestafzet via BEX, mogelijk via BEP en minder mest aan hoeven bieden voor mestverwerking. Dus samengevat zitten de economische voordelen in:

  • Minder kosten voeraankoop, door hogere gewasopbrengst
  • Minder kosten krachtvoer, door eiwitarmer kunnen/durven voeren
  • Minder kosten voor mestafzet, door goede BEX
  • Minder kosten voor mestafzet, door meer plaatsingsruimte via BEP-winst
  • Minder kosten voor mestverwerking, door lager fosfaatoverschot.’

Uitgangssituatie berekeningen

De technische aannames zijn gebaseerd op ervaringen bij Koeien&Kansen bedrijven. Hiervoor staan zes bedrijven model. Deze verschillen in intensiteit en aan het aandeel maïs in het rantsoen. Het aandeel mais is vooral een indicator voor de VEM-, eiwit- en fosforaandelen in het rantsoen.  Genoemde factoren hebben beide veel invloed op het resultaat. De bedrijven zijn ingedeeld vanaf de laagste melkproductie per hectare en aandeel snijmaïs naar de hoogste melkproductie en aandeel snijmaïs in het rantsoen. In de berekeningen zijn de volgende prijzen aangenomen: voor ruwvoer geldt een prijs van € 0,15 per kilogram droge stof, prijs voor het mest toedienen is gesteld op €3,- per ton, prijs mestafzet € 10,- per ton, krachtvoerprijs € 28,50 per 100 kilogram en voor mestverwerking is met een prijs van €3 gerekend per ton rundveemest. De BEX-voordelen zijn gebaseerd op de werkelijk bedrijfssituatie en in twee gevallen is een inschatting gemaakt.

Tabel 2: Technische en economische uitgangspunten, samen met de begrote winst door het gebruik van de KringloopWijzer (€, afgerond op €250). Bedrijfssituaties met ruim 100 mk, ca 7.5 stuks jongvee/10 mk, melk/koe tussen 7750 en 9500 kg/jr; 25 kg krachtvoer/100 kg melk.

Technische en economische uitgangspunten


Winst met voermanagement belangrijker bij extensieve bedrijven

De financiële winst van de KringloopWijzer bestaat uit dus voer- en mestmanagement. Bij de intensieve bedrijven met maïsrijke rantsoenen blijkt de bijdrage van het mestmanagement groter dan bij de extensievere bedrijven met maisarmere rantsoenen. In Tabel 3 is de procentuele bijdrage van het voermanagement aan de financiële winst weergegeven. Deze varieert van ruim 35 procent bij de intensieve bedrijven tot 100 procent bij de extensievere bedrijven. De winst via het voermanagement is daarmee substantieel.

Tabel 3: Bijdrage van het voermanagement (%) aan de financiële winst van de KringloopWijzer. De rest van de financiële winst is toe te schrijven aan het mestmanagement

Melkproductie/ha
Maïs in rantsoen 13500 17500 22500
weinig (<15%) 100% 70% 48%
veel (>25%) 75% 53% 36%

Lagere fosfaatonttrekking droog zand en hogere kosten mestverwerking

Het huidige BEP-voordeel bij de intensieve situatie met veel maïs in het rantsoen is gebaseerd op de prestatie van het een Koeien & Kansen bedrijf in het Zuidelijke zandgebied. Dit bedrijf had een behoorlijk BEP-voordeel. Kanttekening daarbij is dat het voorbeeldbedrijf niet volledig op droogtegevoelige zandgrond ligt. Mogelijk ligt hier een voordeel voor dit bedrijf om een hogere fosfaatonttrekking te halen dan het forfait. Als de fosfaatonttrekking lager is (wellicht bij zeer droogtegevoelige grond), en we rekenen we geen voordeel van BEP bij het intensieve bedrijf met veel maïs in het rantsoen, dan is het voordeel ruim €500 lager, ofwel €0,1 per 100 kg melk.

Daarnaast zijn de prijzen voor mestverwerking ook nog onzeker. Er zijn ook aanwijzingen dat de meerprijs voor mestverwerking €4,5 per ton zal zijn in plaats van €3, zoals weergegeven in Tabel 1. en als de meerprijs van mestverwerken €4,5 per ton zal zijn, dan zijn de resultaten zoals in Tabel 4 weergegeven. Het resultaat is dat het voordeel van het gebruik van de KringloopWijzer met €250 in alle situaties stijgt, behalve in de situaties met 13500 en 17500 kg melk per ha en weinig mais in het rantsoen.

Tabel 4: Begrote financieel voordeel van gebruik van de KringloopWijzer in de praktijk (€ per bedrijf, afgerond op €250). Bedrijfssituaties met ruim 100 mk, ca 7.5 stuks jongvee/10 mk, melk/koe tussen 7750 en 9500 kg/jr; 25 kg krachtvoer/100 kg melk; meerkosten mestverwerken €4.5 per ton ipv €3 per ton; geen BEP-winst bij het intensieve bedrijf met veel mais in het rantsoen; uitgangspunten Tabel 1.

Melkproductie/ha
Maïs in rantsoen 13500 17500 22500
weinig (<15%) 4000 5000 8750
veel (>25%) 7250 8250 10250

Samenvatting van de resultaten

Hieronder is een overzicht van de resultaten te vinden in de tabellen.

Tabel 5: Begrote financieel voordeel van gebruik van de KringloopWijzer in de praktijk (€ per bedrijf, afgerond op €250). Bedrijfssituaties met ruim 100 mk, ca 7.5 stuks jongvee/10 mk, melk/koe tussen 7750 en 9500 kg/jr; 25 kg krachtvoer/100 kg melk; uitgangspunten Tabel 1.

Melkproductie/ha bedrijfsniveau
Maïs in rantsoen 13500 17500 22500
weinig (<15%) 4000 7000 8500
veel (>25%) 7000 8000 10250
Melkproductie/ha per 100 kg melk
Maïs in rantsoen 13500 17500 22500
weinig (<15%) 0.5 0.6 0.8
veel (>25%) 0.8 0.9 1.1