Nieuws

Wie worden de nieuwe lectoren melkveehouderij en smart farming

Gepubliceerd op
21 februari 2014

Samen met onder andere hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) speelt Dairy Campus een belangrijke rol bij het opleiden van toekomstige melkveehouders en professionals in de zuivelketen.

De zuivelsector bevindt zich momenteel in een ongekend dynamische tijd. De wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten neemt in rap tempo toe, terwijl de internationale zuivelmarkt steeds opener, internationaler en concurrerender wordt. Door het verdwijnen van het melkquotum biedt het de Nederlandse zuivelbedrijven mogelijkheden om te profiteren van marktgroei.

Een belangrijke factor en randvoorwaarde waarbinnen deze groei moet plaatsvinden is de hiervoor noodzakelijke maatschappelijke acceptatie en het aantoonbaar en zichtbaar duurzaam opereren.

Vanuit bovenstaande ontwikkeling zijn speerpunten geformuleerd welke het kader vormen voor de invulling van in drie lectoraten:

Het lectoraat Duurzame Melkveehouderij richt zich op de noodzaak tot verduurzaming en maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij waarbij de praktische vormgeving van de afspraken in de ‘Duurzame Zuivelketen’ staan: Hoe kunnen we in een internationaal concurrerende markt komen tot rendabele en duurzame melkveehouderij, die tevens maatschappelijk geaccepteerd wordt?

Het lectoraat Grootschalige Melkveehouderij richt zich op de strategische ondernemerschapskant van melkveehouderij: Hoe kunnen we door een goed bedrijfsmanagement binnen de bestaande beperkingen (dure grond en arbeid, milieudruk, landschappelijke inpassing, etcetera) toch voldoende rendement blijven behalen in een open markt met internationale concurrentie?

Het centrale thema binnen het lectoraat Smart Dairy Farming is: Het verbeteren van vee management, door gebruik te maken van moderne technieken, de juiste prestatie indicatoren en beslissingsondersteunende managementsystemen. Hierbij dienen betere rendementen behaald te worden, zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid, diergezondheidszorg en dierenwelzijn.

Klik hier voor meer informatie, contactpersoon en de sollicitatieprocedure van de lectoraten. 

1c280687-e550-4d8c-a22b-e81d2e97b5bc_VHL_187x92.jpg