Nieuws

Kortere droogstand verbetert gezondheid van koe

Gepubliceerd op
11 december 2014

De droogstand van melkvee is een actueel thema in de Nederlandse melkveehouderij. Enerzijds doordat de droogstand een sterke relatie heeft met gezondheid van de koe, melkproductie en melkkwaliteit in de volgende lactatie. Anderzijds staat management van de droogstand in de belangstelling door nieuwe wetgeving ten aanzien van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, waaronder ook de zogenaamde droogzetters.

Afgelopen vier jaar is op Dairy Campus het onderzoeksproject WHYDRY uitgevoerd. Het doel was om te onderzoeken wat de consequenties zijn van het verkorten of weglaten van de droogstand voor melkproductie, melksamenstelling, energiebalans en koe- en kalfgezondheid. Binnen WHYDRY zijn 168 Holstein Friesian koeien twee lactaties gevolgd. De koeien werden in drie groepen met verschillende droogstandslengtes (0, 30 of 60 dagen) ingedeeld waarbinnen ze vervolgens één van de twee lactatierantsoenen (glucogeen of lipogeen) gevoerd kregen. Daarnaast is een netwerk van veehouders in het project betrokken welke reeds werkten of gingen werken met een verkorte, of geen, droogstand. Dit najaar is het project afgerond en zijn de resultaten bekend gemaakt.

Verkorten van de droogstand van 60 naar 30 dagen

Het verkorten van de droogstand resulteerde in een beperkte reductie in totale melkproductie (1,5-4,1%, afhankelijk van pariteit) en melkopbrengst, maar met een duidelijke verbetering van de energiebalans en stofwisseling van de koe in de daaropvolgende lactatie. Verkort droogzetten had geen effect op het celgetal in de melk, de biestkwaliteit, en groei en gezondheid van de kalveren. Een tweede lactatie opnieuw verkort droogzetten was goed mogelijk. Daarmee kan het verkorten van de droogstand naar 30 dagen een interessante strategie zijn om de energiebalans in de vroege lactatie te verbeteren met zeer beperkte gevolgen voor de totale lactatieproductie.

Melken tot afkalven

Het weglaten van de droogstand resulteerde in een sterke reductie in totale melkproductie (10,8-17,3%, afhankelijk van pariteit) en melkopbrengst, maar de energiebalans en stofwisseling werden sterk positief beïnvloed. De biestkwaliteit was minder, ten opzichte van de korte of traditionele droogstand, wat ook resulteerde in een lagere concentratie antistoffen in het bloed van de kalveren tot 6 weken leeftijd. Verder bestond het risico dat koeien vervetten en de melkproductie niet persistent genoeg was  om een tweede lactatie tot aan afkalven gemolken te worden. Voor bepaalde koeien leek deze strategie echter wel succesvol. Koeien met een hoge dagproductie enkele maanden voor afkalven kenden geen negatieve gevolgen voor de melkproductie in de totale volgende lactatie wanneer zij gemolken werden tot aan afkalven.

Het verkorten of weglaten van de droogstand resulteert in een verschuiving van de melkproductie van de kritische periode na afkalven naar de periode vóór afkalven, wanneer de koe makkelijk in haar energiebehoefte kan voorzien. Deze verschuiving in melkproductie is gunstig voor de energiebalans en stofwisseling van de koe.

Droogstand op maat

Het onderzoek WHYDRY heeft inmiddels een vervolg gekregen in het onderzoeksproject DROOGSTAND OP MAAT, waarbij gekeken wordt naar de interactie tussen droogstandslengte en antibioticagebruik, het optimale rantsoen voor koeien met een verkorte of geen droogstand, variatie tussen koeien en consequenties voor milieu en economie. Droogstand op Maat is onderdeel van de Publiek-Private Samenwerking ‘Duurzame Zuivelketen’, die gefinancierd wordt door het Productschap Zuivel en het Ministerie van EZ.

Symposium 6 februari 2015

De onderzoeksresultaten van WHYDRY worden op 6 februari 2015 gepresenteerd aan Nederlandse melkveehouders op een symposium in Wageningen. Opgave voor dit symposium kan via het contactformulier op Symposium Droogstand.

Meer informatie

Meer informatie over WHYDRY, inclusief Nederlandstalig rapport en (Engelstalige) wetenschappelijke publicaties, is te vinden op: WHYDRY