Project

Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal'.

Wat onderzoeken we?

Melkveestallen in Nederland zijn traditioneel uitgerust met roostervloeren boven een diepe mestkelder. De mest blijft vaak lang in de kelder en na het uitrijden van de mest blijft er meestal een laag oude drijfmest over in de kelder. Deze laag vormt de basis voor methaanvorming, ook als er nieuwe mest in de kelder komt. De methaanemissie uit de mestkelder van de Nederlandse melkveestallen bedraagt ongeveer 25% van de totale emissies van broeikasgassen in de melkveehouderij.

Mede door de noodzaak om ammoniakemissie in de veehouderij te verminderen, zijn er de afgelopen jaren verschillende (half)dichte vloersystemen ontwikkeld. Bij dit type vloeren kan de mest sneller uit de stal worden gehaald, waardoor er minder ammoniakemissie is. De verwachting is dat deze (half)dichte vloersystemen ook kunnen bijdragen aan de vermindering van methaan, doordat deze vloeren methaan kunnen ‘vangen’. Het ministerie van LNV wil samen met de sector de emissies van deze stalsystemen in kaart brengen, want meten = weten.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • achterhalen of (semi-)dichte stalvloeren in combinatie met regelmatig verwijderen van de mest helpen om emissies te verminderen;
  • achterhalen of het mogelijk is om emissies te concentreren door ze ‘te vangen’;
  • nagaan of de huisvesting van de dieren en de dieren zelf bijdragen aan de emissies uit de melkveestal;
  • vaststellen hoeveel methaan-, lachgas- en ammoniakemissie er vrijkomt uit verschillende soorten vrijloopstallen.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

In heel 2019 meten we de emissies van methaan, lachgas, koolstofdioxide en ammoniak. Dit gebeurt op een proeflocatie: de Dairy Campus in Leeuwarden. Aanpassing van een vloersysteem in een stal is voor een veehouder geen makkelijke stap. We gaan daarom kijken of het ‘renoveren’ van vloersystemen mogelijk is. We onderzoeken of bestaande roostervloeren afgedekt kunnen worden met een dichte ‘renovatievloer’ of een ‘prefab dichte vloer’. We meten ook de emissies bij twee stalsystemen zonder ligboxen: een met een kunststof vrijloopbodem, de ander is een vrijloopstal met strobed.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor alle melkveebedrijven, en toepasbaar in zowel nieuw te bouwen als bestaande stallen.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet.

Nieuws


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid:

Ministerie van LNV