Project

Sleufvloer-Plus

In dit innovatieproject wordt gewerkt aan het ontwerp en de optimalisatie van een dichte emissiearme vloer, de Sleufvloer-Plus. De vloer moet een lage emissiewaarde hebben, dagverse mest afleveren en positief bijdragen aan de klauwgezondheid.

Om dit te bereiken wordt een combinatie gemaakt van beton en rubber en wordt gewerkt met sleuven om de urine tussen de reinigingsbeurten in op te vangen. Een op het vloerprofiel afgestemde mestschuif draagt zorg voor frequente en volledige afvoer van verse mest en urine uit de stal. Ook wordt speciale aandacht aan de uitvoering van de doorsteken besteed. Dagverse mest is een belangrijke voorwaarde om geschikt te zijn voor vervolgbewerkingen zoals monovergisting.
Op Dairy Campus wordt de Sleufvloer-Plus voor het eerst in de praktijk toegepast onder case-control condities. In het begin wordt bepaald welke combinaties het meest perspectiefvol zijn om het gewenste resultaat op ammoniakreductie en diergedrag te behalen. Vervolgens worden de emissies volgens meetprotocol gedurende langere tijd gevolgd.