Nieuws

Minister Adema op werkbezoek bij Dairy Campus

Gepubliceerd op
29 maart 2023

Vrijdagmiddag 24 maart 2023 heeft Piet Adema, minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een bezoek gebracht aan Dairy Campus in Leeuwarden. Dit was een inhoudelijk werkbezoek, georganiseerd door de provincie Fryslân, waarin onder andere kennis werd gemaakt met het innovatiecentrum van Wageningen University & Research. Burgmeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma, nam ook deel aan het programma.

Na een kort ontvangst werden direct de onderzoekstallen bezocht door de delegatie.

Drie projecten waarbij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrokken is, werden voor het voetlicht gebracht door onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit

Één van de sleutels voor het terugdringen van methaan- en ammoniakuitstoot is het voerspoor.

Onderzoeker Harmen van Laar van Wageningen Livestock Research vertelde in de voedingsstal onder andere over het effect van het rantsoen op methaan emissie en over het verlagen van eiwit in het rantsoen. Door het rantsoen te veranderen is de pensfermentatie te sturen naar een lagere methaanuitstoot. Zowel de samenstelling van mengvoer als ook het ruwvoer is hierbij van belang. Daarnaast wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden dat koeien een pensmicrobioom ontwikkelen waarbij de koe langdurig minder methaan uitstoot.

Voor eiwit geldt dat elke gram eiwit (per kg/DS rantsoen) die niet in het rantsoen gaat, rond de 1 % minder NH3 emissie oplevert. Dit is een van de sturingsmechanismes via managementmaatregelen om de ammoniakuitstoot te verminderen, met name op nationale schaal. In het lopende onderzoek wordt gekeken naar het effect van eiwit niveau in het rantsoen op productie, diergezondheid en methaanemissie.

Minister Adema.jpg

Graslandmanagement

Aangepast graslandmanagement heeft de potentie om zowel methaan- als ammoniakemissie te reduceren. Vers gras, beweiding (en mogelijk kruiden) spelen hierin een belangrijke rol. Op Dairy Campus is de afgelopen jaren onderzocht hoe vers gras en weidegang methaanemissies kunnen verminderen. Met een 10-30% lagere methaanemissie waren de effecten van volledige weidegang in eerdere twee jaren veelbelovend, vooral in het voorjaar. Toegelicht werd ook hoe de methaanuitstoot per koe wordt gemeten via de speciale GreenFeed units op Dairy Campus. Bert Philipsen heeft aansluitend op deze metingen een verkenning gedaan op 12-tal praktijkbedrijven. En kwam op een reductie potentie voor CH4 van 3-12% middels inzet van weidegras. En tegelijkertijd een (berekende) reductie van 5-15% op NH3. Tot slot werd aangegeven dat aangepast graslandmanagement een brede rol speelt in het verlenen van zgn eco-systeemdiensten.

Het meten van emissies voor onderzoek en praktijk

Hendrik Jan van Dooren gaf een toelichting bij de werking van de milieustallen op Dairy Campus. Deze bestaan uit 7 gescheiden afdelingen met elk 16 dieren waarin de concentraties van ammoniak, methaan, lachgas en kooldioxide in de inkomende en uitgaande lucht worden gemeten. Ook de hoeveelheid lucht (ventilatie) die de verschillende afdelingen verlaat wordt gemeten. Daarmee kan van elke afdeling de emissie worden berekend. Eén van de afdelingen is altijd ingericht als referentiestal met een betonnen roostervloer met mestopslag in de put daaronder. Dat biedt de mogelijkheid om vergelijkend onderzoek naar emissiereductie te doen zonder verstorende invloeden. Stalinnovaties zijn hier onderzocht zoals bijvoorbeeld verschillende vloertypen en effect van mestscheiding, voeding, beweiding en het koetoilet.

‘De voordelen om in deze stallen onderzoek uit te voeren is dat er meer controle is op het voer, management en de omstandigheden dan in de praktijk. Gebruikte apparatuur voor concentratiemetingen worden net als sensoren voor bedrijfsmonitoring van emissies in de praktijk regelmatig gecontroleerd met referentiemethoden voor concentraties van ammoniak en broeikasgassen’ aldus Van Dooren.

Bij een van de meetstallen werd het spoelen van de vloer met water gedemonstreerd, een techniek die tot 40% reductie van ammoniakemissie oplevert.

Piet Adema was onder de indruk van het werk dat gedaan wordt op Dairy Campus en is blij met het bezoek. Met name de combinatie management en innovaties spreekt hem erg aan.

AgroFood Agenda

Op de Dairy Campus nam minister Adema ook de Friese Economische AgroFood Agenda in ontvangst. Door het Innovatie Platform Fryslân (IPF) is twee jaar lang gewerkt aan een agenda voor nieuw agrarisch perspectief, samen met de toe- en afnemende agrofood-industrie. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een Innovatieagenda.