Nieuws

SmartDairyFarming brengt vee verzorging op hoger plan

Gepubliceerd op
16 december 2014

Met het slim inzetten van technologie kun je de verzorging van melkvee op een hoger plan brengen. Dit is gebleken in project SmartDairyFarming (SDF). De partijen hebben afgelopen week besloten dat ze doorgaan met SDF, inhoudelijk zijn de partijen het eens maar de begroting voor de komende jaren is nog niet volledig gedekt

In het project SmartDairyFarming is de afgelopen twee jaar een nieuw concept uitgewerkt om melkveehouders te helpen met informatie en technologie bij het optimaliseren van verzorging en gezondheid van de veestapel. Het is een ambitieus samenwerkingsproject van diverse partijen in de melkveehouderij: bedrijven, onderzoeksinstituten en kennisinstellingen en melkveehouders! De komende jaren gaan de partijen samenwerken om de werkinstructies praktijkrijp te maken om daarmee de levensverwachting van de koeien daadwerkelijk te verlengen.

Real-time werkinstructies op koeniveau

SDF ontwikkelde real-time beslis ondersteunende middelen voor individueel diermanagement rond de thema’s opfok van jongvee, de periode rond afkalven (transitieperiode) en vruchtbaarheid. Modellen maken het mogelijk om real-time sensordata in combinatie met andere informatie te vertalen naar praktische adviezen ofwel werkinstructies voor de melkveehouder. Bij de sensordata gaat het om een combinatie van meetwaarden vanuit verschillende (leveranciers) van sensoren waaronder stappentellers, gewichtsbepaling, herkauwsensoren enzovoorts. Het ligt voor de hand dat er de komende jaren nieuwe sensoren aan worden toegevoegd.

De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat de SDF-aanpak in de praktijk werkt. In de loop van 2014 slaagden de projectmedewerkers er in om tien real-time werkinstructies op koeniveau te realiseren, waarmee melkveehouders hun vee verzorging naar een hoger plan kunnen brengen.  Melkveehouders op zeven praktijkbedrijven hebben ervaring opgedaan met deze werkinstructies en zien perspectief. De werkinstructies zijn nu nog niet praktijkrijp maar dat is waar de focus de komende jaren op komt te liggen.

Nieuwe benadering

SmartDairyFarming zorgt voor een geheel nieuwe benadering van datastromen die op een melkveebedrijf ontstaan. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de zogenoemde InfoBroker. Dit digitale platform fungeert als ontsluiter van data. De InfoBroker is leverancier onafhankelijk. Het platform ontsluit en brengt versnipperde gegevens bij elkaar en stelt ze beschikbaar aan partijen die meerwaarde voor de melkveehouders kunnen realiseren. Alle dataleveranciers kunnen zich aansluiten op de InfoBroker wat dat betreft is het een open netwerk. Daarnaast zijn de data beschikbaar voor partijen die vanuit deze data meerwaarde voor de melkveehouders kunnen realiseren. Dit onder de nadrukkelijke voorwaarde van een akkoord van de melkveehouder. De komende jaren wordt binnen SDF gebruikt om de meerwaarde van dit platform te onderbouwen.

Beheer van data

Het concept van SmartDairyFarming brengt melkveehouders in een andere positie voor wat betreft de regie op de data die op melkveebedrijven ontstaan, onder meer met behulp van sensor-technieken. De melkveehouder is beheerder van die data en hij bepaalt welke partijen over zijn data kunnen beschikken. Als een melkveehouder data deelt, dient hem dat geld op te leveren. SDF brengt de InfoBroker en het beheer van de data per 1 januari onder in een stichting. De stichting krijgt een melkveehouder, Ron van Burgsteden, melkveehouder uit Leusden als onafhankelijk voorzitter. Daarnaast wordt het bestuur gevormd vanuit Agrifirm, CRV en FrieslandCampina. De stichting zal de komende jaren de kaders en randvoorwaarden voor data-deling en de (borging) van de positie van de melkveehouder concreet uitwerken.

Onderscheidend managementsysteem

Het SDF-concept onderscheidt zich van bestaand management ondersteunde systemen. Dat komt door een unieke bundeling van informatiestromen, het toevoegen van kennis en de ontwikkeling van nieuwe indicatoren. Zo lukte het SDF om bij vruchtbaarheid te komen tot een verdieping van bestaande markt-adviezen door een betere economische onderbouwing. Bij het thema jongvee-opfok heeft SDF de indicatoren ‘gedrag’ en ‘wateropname’ toegevoegd aan reeds beschikbare informatie. Dit is binnen SDF opgepakt omdat deze indicatoren perspectiefvol leken en het netwerk leveranciers onafhankelijk is. SDF heeft de partijen en de data bijeengebracht om het perspectief te onderzoeken. De nieuwe benadering die hierdoor ontstond, schept mogelijkheden om melkveehouders te ondersteunen bij hun vee verzorging. SDF is  een open innovatie-netwerk gericht op het oppakken, versnellen en realiseren van oplossingen voor melkveehouders. De komende jaren worden gebruikt om de meerwaarde van dit netwerk aan te tonen.

Data-infrastructuur voor 1.500 koeien

SDF heeft gezorgd voor een real-time draaiende data-infrastructuur op basis van 1.500 koeien met een unieke combinatie van 20 sensoren van 10 leveranciers. Binnen het project is een netwerk ontstaan van veehouders, onderzoekers en adviseurs die samen werken aan het verlengen van de levensduur van melkvee. Ook is er een training SmartDairyFarmer ontwikkeld die melkveehouders leert een analyse van hun bedrijf te maken en mede op basis van die analyse gericht met levensduur van de koeien aan de gang te gaan. Deze training wordt de komende jaren getest en verder verbeterd.

Vervolgproject

De partners die samenwerken in SmartDairyFarming hebben afgelopen week uitgesproken door te willen met project. Inhoudelijk gaan de partijen verder samenwerken om de levensverwachting van de koeien via het verder verbeteren van de vee verzorging te verhogen. De betrokken ketenpartijen almede een aantal belangrijke bedrijven waaronder Lely, Rovecom, Accon Avm en GallagherEurope alsmede de WUR LR, TNO, UU en Van Hall hebben afgelopen week besloten met SmartDairyFarming door te gaan. De inhoudelijke plannen daarvoor zijn in hoofdlijnen uitgewerkt en geaccordeerd. In de financiële begroting is de inzet van de kennisinstellingen nog niet volledig ingevuld. Daartoe lopen op dit moment enkele subsidieaanvragen maar voor het vervolg op korte termijn is dit geen obstakel. Het netwerk van samenwerkende partijen is geen gesloten netwerk maar een open netwerk waarbinnen nieuwe partners nadrukkelijk welkom zijn onder de voorwaarde dat ze vanuit samenwerking meerwaarde willen realiseren voor melkveehouders.