Nieuws

Veel nieuwe inzichten tijdens demodag ‘precisielandbouw en biodiversiteit’

Gepubliceerd op
23 juni 2022

Ruim 140 deelnemers waren aanwezig op de demodag op 1 juni bij Dairy Campus in Leeuwarden, die geheel in het teken stond van precisielandbouw en biodiversiteit. De demodag bestond uit een kennismarkt met diverse standhouders en een rondgang langs acht kennispunten rondom Dairy Campus. Op de locaties vertelden onderzoekers over hun onderzoek en eerste bevindingen.

Interactie en kritische vragen tijdens rondgang langs stands

Tijdens de open dag konden de deelnemers kiezen uit acht kennispunten, verdeeld over drie rondes. Bij ieder kennispunt werden deelnemers geïnformeerd over een deelproject in het kader van ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’ of een ander onderwerp passend bij precisielandbouw of biodiversiteit.

Grasland met smalle weegbree

Na een korte fietstocht vanaf de Dairy Campus stond het kennispunt “Grasland met smalle weegbree” voor de deelnemers klaar. Onderzoekers Bert Philipsen en Reina Ferwerda, beide werkzaam bij Wageningen Livestock Research, vertelden over het beweidingsonderzoek. In dit onderzoek kijken we naar de invloed van smalle weegbree op methaanuitstoot en het gedrag en de gezondheid van de koe. Tijdens de demo werden de deelnemers uiteraard aan het werk gezet: “Welke kruiden en grassen zagen zij op het perceel?” Een interactieve manier om kennis te maken met de effecten van verschillende soorten kruiden.

Bert Philipsen.jpg

Digitale grasmetingen en digitale tweeling

In het kennispunt over digitale grasmetingen vertelde onder andere Marcia Stienezen van Wageningen University & Research over digitale grasmetingen en digitale tweelingen voor de boerderij.

Deelnemers waren vooral geïnteresseerd in de wijze waarop de gepresenteerde modellen tot stand komen.

Beter ruwvoer met precisiebemesting

Kun je door slim en precies bemesten meer en beter ruwvoer produceren? Jouke Oenema zoekt het antwoord door middel van een onderzoek binnen de ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’. Tevens onderzoeken we of we meststoffen kunnen besparen. Door 25% van je areaal in te richten voor biodiversiteit gebruik je minder bemesting. De resterende mest kun je gebruiken op het areaal voor ruwvoerproductie, waarop je mogelijk meer winst kunt behalen. In deze proef onderzoeken we in hoeverre deze gedachte klopt.

Proeftuin van de PPS Met precisie naar meer biodiversiteit

Om bij het kennispunt over de proeftuin van de ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’ te komen, stond wederom een korte fietstocht op de planning. Hier gaf Gerard Migchels van Wageningen University & Research een introductie over het onderzoek, “Waarom doen we dit?”. Tijdens de introductie gaf hij aan dat het vooral draait om het creëren van ruimte op bestaande landbouwgrond, zodat deze kan worden ingezet voor bijvoorbeeld biodiversiteit.

HR5.jpg

Innovatienetwerk met loonwerkers en landbouwers

Ook bij deze locatie vond een leerzame dialoog plaats tussen Henri Holster en Durk Durksz, van Wageningen University & Research, en een groep studenten. Onder andere het onderwerp werkbreedtes en het nut daarvan kwamen aan bod. Discussies als deze worden ook gevoerd binnen het innovatienetwerk van de ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’. Het netwerk bestaat uit loonwerkers en melkveehouders. Zij wisselen ervaringen uit en bespreken wat nodig is aan innovaties, regelgeving, stimulering, etc.

Vaste rijpaden en pijlverhoging

Verdichting voorkomen met vernatting en vaste rijpaden. Herman Krebbers, werkzaam bij Delphy, lichtte de opzet van de proef toe aan de aanwezigen. In dit experiment onderzoeken we het effect van vaste rijpaden op rijschade, bodemverdichting, vochtgehaltes in de bodem en gewasopbrengsten. Wat is hiervan het verschil met regulier inkuilen en bemesten? Het verschil op het land was in ieder geval goed te zien op onderstaande foto..

rijpaden.jpg

Precisie en biodiversiteit voor jonge ondernemers

Bij dit kennispunt vertelde Agnes van der Pol van Aeres Hogeschool over ‘precisie en biodiversiteit voor jonge ondernemers’. Deelnemers en Agnes hadden een interessant gesprek over sensoren. Voor de uitleg werden onder andere een drone en apparatuur gepresenteerd.

PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Heleen van Kernebeek van Wageningen University & Research vertelde tijdens de demo over de ‘PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’, die onlangs in het leven is geroepen. Het doel van deze PPS is het vinden van een, voor agrarische ondernemers, werkzame combinatie tussen agroforestry en melkveehouderij. Heleen van Kernebeek peilde de mening van melkveehouders met betrekking tot agroforestry en wilde weten wat melkveehouders nodig hebben om agroforestry te integreren in hun bedrijfsvoering. Dit leidde tot leuke gesprekken.

Kennisplein

De demodag startte met een lunch en een bezoek aan de stands op het kennisplein. De partijen Agrifirm, DeLaval, VHL, Broekens Mechanisatie, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), RH3S Soil Sensor Systems, DLF Seeds & Science, Louis Bolk Instituut, Timac Agro, Rikmanspoel Agro-Service, Mulder Agro, Limagrain, Aeres en Stalzicht waren aanwezig. Met een broodje in de hand stonden diverse standhouders de deelnemers te woord.

JB22-0601-0904.jpg

Partners

Topsector Agri & Food, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Rijksoverheid - Ministerie van LNV, Melkveefonds, LTO Noord fondsen, LTO Noord, Broekens Mechanisatie en Visscher Holland.

Dairy Campus organiseerde deze dag samen samen met LTO Noord en de betrokken onderzoekers van Wageningen University & Research.
Wil je in contact komen met de onderzoekers? Neem dan contact op via milja.roosjen@wur.nl