Aeromix als eerste project innovatiefonds succesvol afgerond

Nieuws

Aeromix als eerste project innovatiefonds succesvol afgerond

Gepubliceerd op
19 februari 2015

Het onderzoek naar de ammoniakemissie van het Aeromixsysteem van Bos Ecosystems BV is het eerste project dat onder de vlag van het Innovatieprogramma Dairy Campus is afgesloten. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking op Dairy Campus tussen bedrijfsleven en onderzoek. In dit onderzoek werd de ammoniakemissie van een afdeling met het Aeromixsysteem vergeleken met een afdeling zonder systeem (referentie).

Het Aeromix systeem is ontwikkeld als een systeem dat drijfmest in kelders en mestopslagen mixt met behulp van luchtbellen. Deze luchtbellen worden met een compressor opgewekt en via een verdeler met leidingwerk en uitloopopeningen over de gehele putbodem van de stal verdeeld. Iedere plek in de mestkelder wordt zo dagelijks kortstondig gemixt.

Opzet van het onderzoek

Het project is in de periode juli - november 2014 uitgevoerd in de emissie-meetunit van Dairy Campus. De emissie-meetunit bestaat uit vier identieke afdelingen, elk met 15 ligboxen, die mest en klimaat gescheiden zijn. Iedere afdeling is volledig onderkelderd. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de case control-opzet. Hierbij is één afdeling van de meetunit uitgerust met het Aeromix-systeem en een andere afdeling als referentieafdeling gebruikt.

Figuur 2.1	Voorbeeld van de aanleg van het Aeromix systeem op de bodem van een mestopslag; tyleenleidingen (blauw) met verdeelstukken met 4 uitblaasopeningen (zwart). (Bron: Ameram Ltd.)
Figuur 2.1 Voorbeeld van de aanleg van het Aeromix systeem op de bodem van een mestopslag; tyleenleidingen (blauw) met verdeelstukken met 4 uitblaasopeningen (zwart). (Bron: Ameram Ltd.)

Het emissieverloop van ammoniak in beide afdelingen is gedurende de gehele onderzoekperiode continu vastgelegd. De ammoniakconcentraties van in- en uitgaande stallucht zijn bepaald met behulp van een NOx-analyzer met meetpuntomschakelaar. Het ventilatiedebiet van elke afdeling is geregistreerd met behulp van meetventilatoren. De emissie van broeikasgassen is gedurende enkele etmalen in de proefperiode bepaald. Verder zijn mestmonsters van de bovenlaag en van de gehele vloeistofkolom in de mestkelder genomen en geanalyseerd.

Resultaat

Figuur 2.2	foto van het mestoppervlak tijdens het mixen met de Aeromix. (Bron: Ameram Ltd.)
Figuur 2.2 foto van het mestoppervlak tijdens het mixen met de Aeromix. (Bron: Ameram Ltd.)

Het Aeromix-systeem komt uit dit verkennende emissieonderzoek naar voren als een perspectiefvol systeem om de ammoniakuitstoot aanzienlijk te reduceren. Het onderzoek laat daarmee zien dat het de moeite waard is om verder te werken aan de validatie van de emissiereductie om tot een erkenning te komen in landelijke regelgeving, én om nader onderzoek uit te voeren naar het achterliggende werkingsprincipe achter de emissiereductie. Het volledige verslag en de resultaten van het onderzoek worden vanaf 16 maart 2015 openbaar gemaakt en zijn na te lezen op de website van Dairy Campus en van Bos Ecosystems.

Innovatieprogramma Dairy Campus

Dairy Campus wil de innovatiekracht van de rundveehouderij vergroten en is vorig jaar gestart met het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus’. Op dit moment zijn negen projecten goedgekeurd. Dit onderzoek is uitgevoerd onder de vlag van het Innovatieprogramma Dairy Campus  en wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma.