Nieuws

Dairy Campus water neutraal

Gepubliceerd op
16 september 2014

Studenten van de Wetsus Academy in Leeuwarden hebben gewerkt aan een ''waterproject" op Dairy Campus. In het kader van de nieuwbouwplannen is onderzoek gedaan in hoeverre het mogelijk is water neutraal te werken op Dairy Campus.

Over een periode van drie maanden hebben deze studenten gezocht naar een interessante oplossing  voor de verschillende waterstromen op Dairy Campus. De uitgangssituatie was dat een dat een koe gemiddeld 100 tot 150 liter water per dag drinkt. Dat komt overeen met 40 tot 50 kuub per dier per jaar. Daarnaast produceert een koe gemiddeld 20 kuub mest per jaar. Voor zowel mestverwerking als de drinkwatervoorziening is een duurzame oplossing noodzakelijk. Dit geldt zeker voor de nabije toekomst, wanneer de nieuwbouw is gerealiseerd, en er 550 koeien met bijbehorend jongvee gehuisvestigd zijn.

Naast drinkwatervoorziening en de meststroom mag er volgens de wetgeving aktiviteitenbesluit 2013 geen vervuild water vanaf het erf geloosd worden op het oppervlakte water. Dat betekent dat percolaatwater en vervuild regenwater van het erf opgevangen, verzameld en behandeld moet worden. Dat is jaarlijks gemiddeld 20.000 kuub regenwater op Dairy Campus dat eventueel behandeld moet worden.

Kringloop van afvalwater

Het doel van dit project is om een duurzame oplossing te vinden voor het verzamelen, behandelen, gebruiken en hergebruiken van (regen)water en de afvalstromen op het bedrijf. De studenten hebben een splitsing gemaakt tussen deze waterstromen. Deze bestaat uit enerzijds uit een regenwater collectie/behandelsysteem, anderzijds uit een afvalwaterbehandeling.

Er is gekozen voor aan aparte stroom voor het regenwater. Dit water is relatief schoon en hoeft daarom  in principe niet uitgebreid behandeld worden voordat het gebruikt of geloosd kan worden.

In de afvalwaterbehandeling wordt mest, afvalwater vanuit de melkput en percolaat gebruikt. Dit water vergt een strengere behandeling.

De oplossing is weergegeven in onderstaande infographic.

Kringloop van afvalwater.jpg