Nieuws

Plas-dras op Dairy Campus: Paradijs voor weidevogels

Gepubliceerd op
6 april 2020

Het onderzoek- en praktijkbedrijf voor de melkveehouderij Dairy Campus biedt niet alleen ruimte voor koeien en onderzoek, maar biedt ook ruimte voor weidevogels. De plas-dras is ook dit voorjaar weer geactiveerd op de percelen nabij Dairy Campus. Dit levert een paradijsje op voor de kieviten en andere weidevogels.

Deze plas-dras op een perceel van Dairy Campus ter grootte van een voetbalveld is aangelegd eind 2007. De aanleg maakte onderdeel uit van het EU project “Farmers for Nature” en is toentertijd gefinancierd met middelen vanuit de Provincie Friesland. Deze plas-dras staat niet op zichzelf. In de provincies Friesland en Zuid-Holland zijn de meeste plas-draspercelen van Nederland te vinden. Dit zijn ook typische weidevogelprovincies. In 2019 was er 465 hectare plas-dras ingericht voor de weidevogels. Deze gebieden zijn in het voorjaar aantrekkelijke rust- en foerageerplekken voor weidevogels die terugkeren vanuit Afrika.   

Meer belangstelling van plas-dras

Steeds meer ondernemers zetten een stuk van hun land onder water om een positieve bijdrage te leveren aan de weidevogelstand. Plas-dras ontstaat door lage delen van het land bijvoorbeeld van 15 februari – 15 juni onder water te laten staan of onder water te zetten. In sommige gevallen zelfs het hele jaar rond. Veelal met speciale pompen, die werken op zonne-energie, wordt het water op peil gehouden. De plas-dras op Dairy Campus loopt in het vroege voorjaar vol door de stuw open te zetten. De molenaar laat dan met behulp van de windmolen de plas-dras vollopen. Deze percelen op Dairy Campus zijn vooral in trek bij kieviten, grutto’s en tureluurs. In en langs de randen zoeken deze weidevogels naar wormen en larven. Hier kunnen de vogels energie opdoen voor het nieuwe broedseizoen. Tijdens het broedseizoen zijn de randen een goed opgroeigebied voor de jonge vogels.

Aandacht voor biodiversiteit

Voor een succesvol broedseizoen is meer nodig dan plas-dras. In agrarische collectieven werken boeren en grondgebruikers dan ook samen aan een passend beheer waarin voldoende voedsel en veilige broedplekken te vinden zijn voor de weidevogels. Op Dairy Campus werken we op dit vlak veel samen met de vogelwachters en jagers die deze regio onder zijn hoede hebben. Daarnaast treft men hier op de nabijgelegen percelen maatregelen, zoals later maaien en het zaaien van kruidenrijk grasland of akkerranden. Ook op Dairy Campus is er aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit. Op dit moment lopen er verschillende proeven rondom de teelt van kruidenrijke grassen.

Vergoeding ANLb

De aanleg van plas dras is toentertijd vergoed. Ook ontving het toenmalige melkveeproefbedrijf Bosma Zathe een jaarlijkse vergoeding uit het project voor opbrengstderving. Na afloop van dit project ontvingen eerst nog een vergoeding, die uiteindelijk volledig is afgebouwd. In verschillende aangewezen regio’s in Nederland ontvangen ondernemers wel een vergoeding voor inkomstenderving via Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze vergoeding ligt gemiddeld rond de € 2000,- per hectare.