Nieuws

Positieve bijdrage van weidegang aan weidevogels wordt onderzocht

Gepubliceerd op
25 augustus 2020

Het veldseizoen van het tweede jaar van het project Vogels en Voorspoed Fryslân is weer achter de rug. Samen met 18 melkveehouders uit vier agrarische collectieven in Friesland (Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust) doet het Louis Bolk Instituut onderzoek naar de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels.

Beweiding voor weidevogel en bedrijf

Beweiding kan een belangrijke positieve bijdrage leveren voor weidevogels: door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen (mozaïekbeheer). Bovendien gebruiken onder andere kievit en grutto gezinnen graag beweide percelen: door de lage vegetatie op begraasd grasland kunnen kuikens zich makkelijk door het weiland bewegen, terwijl de mestbossen goede dekkingsmogelijkheden bieden tegen predatie. Niet onbelangrijk is dat koeienvlaaien een broedplaats vormen voor wormen, vliegen en kevers, belangrijke voeding voor de weidevogels en hun kuikens. Om deze positieve eigenschappen van beweiding optimaal in te zetten bij weidevogelbeheer is het van belang om de beweiding (en bemesting) zo goed mogelijk af te stemmen op de (verwachte) aanwezigheid van vogels en overig beheer, zoals maaien en percelen met uitgestelde maaidatum. Tegelijkertijd biedt beweiding en een goede benutting van weidegras vrijwel altijd economische voordelen, omdat kosten voor krachtvoer en voederwinning en bemesting lager zijn.

Uittesten van beweidingsmaatregelen

Het doel van het project Vogels en Voorspoed is het ontwikkelen en uittesten van beweidingsmaatregelen die een meerwaarde hebben voor het bedrijf en voor weidevogels. Het project richt zich zowel op boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat niet doen. In 2020 brengen we op deze praktijkbedrijven wederom de interactie tussen weidevogels en beweiding en graslandbeheer in kaart. Daarnaast monitoren we het effect van beweiding (t.o.v. maaien en beheersland) op de graslandstructuur (dekking en doorwaadbaarheid voor kuikens) en de voedselvoorziening (insecten) voor weidevogels en hun kuikens. Tevens worden potentiële beheersmaatregelen in praktijkproeven uitgetest en het effect op condities voor weidevogels en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering onderzocht.
De komende maanden gaan we aan de slag met het verwerken en analyseren van de verzamelde resultaten.

Het uiteindelijke doel is om deze bevindingen te gebruiken voor het maken van handleidingen en factsheets. Daarnaast vormt het ook de basis voor voorstellen voor pakketaanpassingen.

Vogels en voorspoed

Het project Vogels en Voorspoed Fryslân loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).