Nieuws

Proeven mestscheiding gestart op Dairy Campus

Gepubliceerd op
8 oktober 2020

Op Dairy Campus is 5 oktober gestart met onderzoek naar mestscheiding bij de bron. Drie systemen die toegepast kunnen worden in bestaande stallen worden vergeleken met een gangbare ligboxenstal met roostervloer.

De reden om mest snel te scheiden is om de ammoniakemissie en broeikasgasemissies te beperken. Dat meten we in de stal, echter moet voorkomen worden dat er vervolgens emissie optreden tijdens opslag van de gescheiden en afgevoerde mestfracties. Daarom worden ook emissiemetingen gedaan naar verschillende behandelingen tijdens opslag van urine, feces en drijfmest.

Principes van mestscheiding

De beste mestscheider is de koe zelf. Hoe dichter de opvang van feces en urine bij de bron, des te beter de scheiding. Het koetoilet vangt de urine op onder de staart van de koe. De eerste weken is spannend om te zien hoe snel koeien hieraan wennen. Van de doorlaatbare tegelvloer (ZeraFlex) die op de roosters worden gelegd wordt een goede scheiding verwacht omdat de urine direct naar de onderliggende kelder wordt afgevoerd.
Een vernieuwde rubberen vloer met een goot en gaten zorgt voor scheiding op de vloer. In plaats van op de roostervloer is ook een doorlaatbare mestband onder de roosters mogelijk om urine en feces te scheiden. Dit heeft in deze proeven geen prioriteit gekregen. Scheiding onder de roosters wordt wel toegepast in de kalver- en varkenshouderij, met een goed mestdoorlatend rooster.

Onderzoekthema’s

Voor melkveehouders is het belangrijk dat stalaanpassingen passen in een totaal bedrijfssysteem. Naast beperking van de emissies in de stal en bij opslag, zijn ook mestkwaliteit in samenhang met de toedieningstechniek én beloopbaarheid van vloeren in relatie tot dierenwelzijn belangrijk. Voor sommige melkveehouders is het een uitdaging de urine te gebruiken als kunstmestvervanger. Voor andere boeren speelt de mestsoort in relatie tot natuurbeheer of afzet van mestfracties naar de akkerbouw een belangrijke reden.

Fasering en financiering

Dit project is in 2019 gestart met een inventarisatie van mestscheidingstechnieken bij de bron. De meest perspectiefvolle worden komend jaar (jaren) onderzocht in fase 2. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van LNV. Leveranciers van vloeren leveren hun systeem.