Project

Next level emissiearm vloersysteem

Huidige emissiereducerende vloersystemen voorzien in het snel afvoeren van urine en het afdichten van de vloer waardoor emissies vanuit de mestkelder gereduceerd worden. De laagste hiermee gerealiseerde emissiefactor voor ammoniak bedraagt 6 kg NH3 per dierplaats per jaar.
De bedenkers en makers van een nieuw type vloer beogen in dit project een ammoniakemissie van 3 kg NH3 per dierplaats per jaar, zónder gasvorming in de kelder en mét gescheiden meststromen voor verdere verwaarding.

Aangezien ammoniak wordt gevormd als urine in contact komt met bevuild oppervlak, ligt het voor de hand om te zorgen voor het gescheiden verzamelen van mest en urine en voor een gescheiden en gesloten opslag. Het gros van de huidige stallen is uitgerust met roostervloeren, waardoor mest en urine samen in een mestkelder terechtkomen. Uit onderzoek blijkt dat de ammoniakemissie uit een stal met een roostervloer gemiddeld 13,9 kg NH3 per dierplaats per jaar is. Daarnaast zijn er in de huidige praktijk systemen die verder gaan. Zij voorzien in het afdichten van de vloer met betonnen rooster-elementen soms uitgerust met extra, emissie remmende voorzieningen zoals o.a. rubber flappen en klepjes, waardoor luchtuitwisseling met de kelder verder beperkt wordt. De laagste definitieve emissiefactor op de Rav-lijst bedraagt 6 kg NH3 per dierplaats per jaar (systeem BWL 2015.05.V2, mei 2021). Een goed resultaat, maar de bedenkers en makers van de nieuwe ecoplast vloer geloven dat de ammoniakemissie lager kan zonder dat dit ten koste moet gaan van de beloopbaarheid voor koeien. Dat moet bereikt worden met een gas- en vloeistofdichte vloer onder afschot, die over een bestaande roostervloer gelegd wordt.

De vloer heeft een stroeve toplaag die voldoende grip aan koeien moet geven. De vloer wordt schoongehouden met een aangepaste mestrobot na opzuigen van de mest de vloer met water schoon dweilt. De urine is dan al opgevangen in een mestgoot die actief geleegd wordt met water en lucht. De verschillende stromen kunnen buiten de stal verwerkt worden. Verschillende onderdelen van de vloer en de robot zijn los van elkaar en in combinatie al eerder getest op Dairy Campus en op een praktijkbedrijf.

Doel

Doel van het project op Dairy Campus is het verder testen van dit vloersysteem onder praktijkomstandigheden en het meten van de emissie van ammoniak en methaan. Daarnaast worden ook waarnemingen aan diergedrag en -gezondheid gedaan en wordt de samenstelling van de verschillende stromen bepaald. De verdere verwerking daarvan vindt nog niet plaats.

Wat meten we?

Metingen kennen een case-control opzet waarbij de resultaten van de afdeling met het nieuwe vloersysteem vergeleken worden met die van een referentieafdeling. De gemeten parameters hebben betrekking op milieu, diergedrag en dierwelzijn.

De emissies van ammoniak, methaan en lachgas worden continu gemeten in beide afdelingen. Na de opstartperiode zullen vier scenario’s worden getest die van elkaar verschillen in gebruikte hoeveelheid water en schoonmaakfrequentie van de vloer. Verder zullen gemeten worden:

Bedenkers en maker zijn Ecoseals, Ecoplast en HW Reinigingstechniek.

[1] Tracklab is een nieuw ‘local positioning systeem’ voor melkvee dat in de afdelingen van Dairy Campus is geïnstalleerd en waarmee verschillende diergedragingen geregistreerd kunnen worden