Nieuws

Op zoek naar juiste combinatie voer en pensmicrobioom voor een maximale methaanreductie

Gepubliceerd op
7 februari 2024

Hier wordt o.a. gekeken naar mogelijke interacties tussen methaan-verlagende voerstrategieën en de natuurlijke variatie in pensmicrobioom en methaanemissie van melkkoeien. Als deze interactie daadwerkelijk aanwezig blijk, dan is de vervolgstap om de juiste combinatie te vinden voor een maximale methaanemissiereductie.

Deze proef valt onder het project ‘Microbioom in relatie tot CH4 en NH3 emissie’ van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Screening & voederproef

Het specifieke doel van deze proef is om methaan-verlagende voerstrategieën te testen bij melkkoeien met verschillende methaanemissies, om zo te bepalen of

  1. de koeien laag dan wel hoog methaan-producerend blijven ongeacht de voerstrategie en
  2. of de methaanemissie van de laag en hoog methaan-producerende koeien in gelijke mate gereduceerd wordt door de methaan-verlagende voerstrategie.

Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een screeningsproef gevolgd door een voederproef. Tijdens de screeningproef (Q4 2023) is methaanemissie gemeten bij 192 lacterende melkkoeien gedurende drie weken. Uit deze 192 koeien zijn 24 koeien geselecteerd op basis van de gemeten methaanemissie: 12 laag methaan-producerende koeien (gemiddeld 16.0 g methaan per kg droge stof voeropname) en 12 hoog methaan-producerende koeien (gemiddeld 24.0 g methaan per kg droge stof voeropname).

Deze geselecteerde koeien zijn begin januari 2024 in een voedingsproef gestroomd, met twee rantsoenen. Een maiskuil-rijk rantsoen met een lage emissiefactor en een graskuil-rijk rantsoen met een hoge emissiefactor.

Tijdens deze proef worden de methaanemissie, productiekenmerken en voeropname gemeten. Daarnaast wordt pensvloeistof bemonsterd voor microbioom analyse.

Deze proef loopt t/m maart 2024 en we verwachten de eerste voorlopige resultaten in Q4 van 2024 beschikbaar te hebben.