Nieuws

Sorghum: het derde ruwvoergewas voor Nederland en Vlaanderen?

Gepubliceerd op
9 april 2019

Sorghum is een nieuw gewas voor de noordelijke Europese regio’s en zeker in Nederland en Vlaanderen. De sorghumplant is, net als snijmaïs, geschikt als veevoer. Maar voordat het in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast moeten diverse eigenschappen van sorghum nog worden verbeterd en/of beter onderzocht.

Uit buitenlandse en eerdere proeven in Nederland komt naar voren dat sorghum, als derde ruwvoergewas op een melkveebedrijf, de vruchtwisseling met maïs kan verruimen en de nadelen van continuteelt maïs (deels) kan voorkomen. Deze kennis en ervaring is echter nog niet gebundeld en gewogen voor de relevantie onder Nederlandse/Vlaamse omstandigheden.

Breed testen voor goede teeltadviezen

Binnen het samenwerkingsverband PPS-Sorghum hopen partijen belangrijke stappen te zetten in de concretisering van de waarde van sorghum, o.a. door de benodigde eigenschappen van sorghumrassen verder te ontwikkelen en te vergelijken met maïsrassen in de praktijk. Daarnaast vinden verterings- en voederproeven plaats om de voederwaarde van sorghum beter in beeld te krijgen. Via bemestingsproeven, bodembemonsteringen en literatuuronderzoek worden de belangrijkste potentiele milieu- en teeltvoordelen nader onderzocht. Denk aan effecten op nitraatuitspoeling en de stikstofkringloop, organische stof gehalte in de bodem en de koolstofkringloop, bodemgebonden ziekten, bodemverdichting, droogtetolerantie en vochthuishouding van de bodem. En ten slotte worden ervaringen met zaaimethodes, bemesting, gewasbescherming, oogst en conservering in beeld gebracht, om goede teeltadviezen te ontwikkelen.

Het programma is gepositioneerd binnen de Topsector Agri & Food (TKI-AF-18037) en wordt financieel ondersteund door deze Topsector en door ZuivelNL, Vitens en het Melkveefonds. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel voor negen miljard mensen in een veerkrachtige wereld.

Projectpartners zijn: Wageningen Livestock Research, DSV, CZAV, Mts. de Milliano-Meijer, ILVO en het Louis Bolk Instituut.