Nieuws

Test dynamisch draadloos weiden van start

Gepubliceerd op
13 juni 2024

Om te bepalen waar dieren zich bevinden is de GPS-functie toepasbaar binnen een (virtuele) afrastering of om vee te verplaatsen. Het innovatieproject ‘Dynamisch Draadloos Weiden’ onderzoekt of en hoe de technologie kan bijdragen aan het oplossen van stikstof-, klimaat- en biodiversiteitvraagstukken in de melkveehouderij.

Beweiding vermindert ammoniakemissie, verbetert dierenwelzijn en kan bijdragen aan het vergroten van biodiversiteit. In het veenweidegebied is (precisie)beweiding bovendien verbonden aan verlaging van broeikasgasemissies.

Melkvee kan gericht worden beweid met behulp van een GPS-halsband die met de koe communiceert. Het systeem volgt de koeien, waarbij de afrastering wordt ingesteld op een smartphone. Hierdoor wordt schrikdraad grotendeels overbodig, kunnen specifieke plaatsen worden begraasd of juist gemeden en kan melkvee beter op basis van nutritionele behoefte worden geweid. Deze technologie is in het buitenland getest en wordt nu aangepast aan Nederlandse omstandigheden (zoals stripgrazen, deel van de dag op stal).

Gerichte beweiding is positief voor natuur en milieu, omdat duur en locatie van weiden (= dynamisch weiden) bepaalde plantensoorten bevoordeelt, slootkanten ontziet en weidevogelnesten beschermt. Doordat natte plekken kunnen worden gemeden zijn er meer mogelijkheden voor een hoge grondwaterstand en kan het weideseizoen worden verlengd. Vooral in veenweidegebieden leidt dit tot minder CO2-, lachgas- en methaanemissie, wat weer beter is voor het klimaat. Weidegang in het algemeen wordt naar verwachting flexibeler en makkelijker via deze technologie.

Gewenning

Dierenwelzijn is een belangrijk aspect. Via gedrag en fysiologische kenmerken wordt het effect van de technologie op de dieren onderzocht in dit project. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de techniek een vergelijkbaar effect heeft op dierenwelzijn als schrikdraad. Na training van koeien én veehouder is voor het dier duidelijk tot waar het kan grazen. Na gewenning volstaan geluidssignalen (= waarschuwing) van de halsband, en wordt maar incidenteel een schokje gegeven (= correctie). Op de smartphone kan de veehouder eenvoudig zien waar individuele koeien zich bevinden, waardoor bijzonderheden eerder opgemerkt kunnen worden (zoals een koe in de sloot, ontsnapt of afgezonderd wegens kalven/ziekte).

Naar verwachting heeft de veehouder door deze technologie meer werkplezier, kost het beweiden hem minder tijd, levert de monitoring hem extra informatie en profiteren de koeien omdat ze vaker buiten lopen.

Als onderdeel van het project worden de eerste koeien in het voorjaar van 2024 uitgerust met het systeem en het project loopt tot eind 2026. Op innovatiecentrum Dairy Campus is onlangs gestart met de basisproef van 64 koeien. Er wordt met en zonder draad gewerkt, om de groepen goed met elkaar te vergelijken.
Later volgt de verdiepingsproef, ook op bedrijven onder praktijkomstandigheden.

Dit project is een samenwerking met Wageningen Livestock Research, Louis Bolk Instituut en Veenweiden Innovatiecentrum.