Kennisloket: Biodiversiteit Beweidingsveld (locatie 1) Dairy Campus

Biodiversity

Biodiversiteit op het melkveebedrijf is een speerpunt van Dairy Campus. We zoeken naar mogelijkheden die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Dit doen we door te experimenteren met nieuwe maatregelen op bedrijfs- en omgevingsniveau. Deze onderzoeken, zowel wetenschappelijk als praktijk, dragen bij aan nieuwe kennis en data voor de gehele zuivelketen.

Het runnen van een modern melkveebedrijf is tegenwoordig meer dan het melken van koeien. Biodiversiteit neemt een steeds belangrijkererol in binnen de zuivelketen. Dit thema staat niet alleen op de agenda van veehouderij, maar op die van de maatschappij. De biodiversiteit staat namelijk wereldwijd onder druk. Die druk heeft te maken met een opeenstapeling van factoren, zoals veranderend klimaat, schaalvergroting en intensivering van de landbouw, verstedelijking, uitbreiding van infrastructuur en de toenemende welvaart. Een deel van de verminderde biodiversiteit is veroorzaakt door schaalvergroting en monoculturen, maar bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw spelen een rol. Diezelfde landbouw draagt de laatste jaren ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit door maatregelen, zoals landschapselementen, akkerranden en botanisch graslandbeheer, toe te passen binnen de bedrijfsvoering. Deze maatregelen zorgen voor het in stand houden van of voor toename van soorten.

Verkenning naar meer biodiversiteit

Dairy Campus heeft de laatste jaren een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van het vergroten van de biodiversiteit binnen de sector en specifiek op het innovatiecentrum. De Nederlandse zuivelsector wil internationaal koploper zijn en blijven op het gebied van de productie van gezonde en duurzame voeding en daarnaast zorgdragen voor het behoud van landschap, natuur en biodiversiteit. Om dit te realiseren zijn er ambitieuze doelen gesteld op het gebied van het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verminderen van broeikasgasemissies en ammoniak en het vergroten en benutten van biodiversiteit.

Dairy Campus richt zich op de volgende onderwerpen binnen het thema biodiversiteit:

  • Experimenteren met botanisch graslandbeheer
  • Optimaal inzetten en voeren van kruidenrijk grasland
  • Toepassen van hightech en biodiversiteit; denk drones, grote werkbreedtes en vaste rijpaden
  • Creëren van meerwaarde voor geproduceerde producten waarbij aandacht is voor biodiversiteit
  • Gedeeltelijk extensiveren van de bedrijfsoppervlakte om ruimte te creëren voor biodiversiteit, waarbij de overige hectares optimaal, effectief en duurzaam worden ingezet voor productie met behulp van GPS, drones, hightech.

Op Dairy Campus werken we samen aan integrale oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit.