Kennisloket: Beweidingveld 1 Dairy Campus

Soil

De velden van Dairy Campus brengen niet alleen gewassen voort, maar spelen ook een rol voor natuur, milieu, klimaat en waterhuishouding. Bodem is de komende jaren een belangrijke pijler in het onderzoek. Duurzaam integraal bodembeheer staat hierin centraal.

Een gezonde bodem is essentieel binnen onze bedrijfsvoering. Het is tenslotte de basis voor de groei van onze gewassen, voornamelijk gras. Daarom hebben wij de komende jaren specifieke aandacht voor verschillende aspecten in de bodem. Hierbij denken we aan een optimale nutriƫntenbenutting, het verhogen van het organische stofgehalte, toepassen van slimmere teeltsystemen door het telen van meer verschillende gewassen, uitgekiender begrazen van de (kruidenrijke) graspercelen door vee en een optimale inzet en het deels plaatsspecifiek toepassen van mest als voedingsstof.

300 hectare kleigrond

Het kennis- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij heeft de beschikking over in totaal 300 hectare kleigrond, merendeel zware klei op veen.

Als Dairy Campus richten we ons op:

  • Bodemverbetering
  • Vergroten (bodem)biodiversiteit
  • Optimaal bemesten
  • Akkerbouwmatig graspercelen bewerken

Bodem biedt meer dan productiegrond

De bodem is niet alleen de grond waarop we onze gewassen produceren. De bodem speelt ook een belangrijke rol bij het tegengaan van effecten van klimaatsverandering. Broeikasgassen, zoals CO2, en N2O kunnen worden opgenomen en vastgehouden in de bodem. Dit is een natuurlijk proces dat bijdraagt aan het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Dit zijn complexe processen waaraan een veranderd beheer en gebruik van de bodem een positieve bijdrage kan leveren. Op Dairy Campus beschikken we over grond, kennis en data om samen met het onderzoek te kijken wat er mogelijk is en welke vragen er spelen op dit vlak.

Veel data en kennis beschikbaar

De afgelopen jaren hebben we in verschillende projecten, maar ook op bedrijfsniveau heel veel gegevens verzameld, zoals mest- en bodemmonsters van alle percelen. Deze informatie gebruiken we bij nieuwe onderzoek- en praktijkvragen. Ook zien we mogelijkheden om ons land meer in te zetten als proefvelden. En gaan we in onze bedrijfsvoering aan de slag met rijpaden, kruidenrijke graspercelen en het effectief toepassen van meststoffen met nieuwe technieken. Samen met het onderzoek, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven kunnen wij een bijdrage leveren in het ontwikkelen van nieuwe kennis en toepassingen die zorgen voor een duurzaam en gezond bodembeheer.