Smart Farming

Dairy Campus houdt zich bezig met het toepassen van de mogelijkheden van big data, precisielandbouw & robotica in de veehouderij op bedrijfsniveau. Samen met het onderzoek, bedrijfsleven, overheden en veehouders werken we aan nieuwe technologische toepassingen. Deze leveren een bijdrage aan nieuwe kennis, data en tools voor de melkveehouderij.

Onder Smart Farming verstaan we het slim organiseren van alle voorkomende werkzaamheden op een melkveebedrijf. De afgelopen jaren zijn op ons centrum  allerlei, ook deels nieuwe technieken toegepast die naast arbeidsverlichting of besparing ook veel data en kennis opleveren. Dairy Campus maakt onder andere gebruik van: 

  • Sensortechnologie op koe- of koppelniveau  
  • Meetapparatuur voor voeropname en emissies  
  • Hoge mate van automatisering rondom het melkproces,  
  • Plaatsbepaling van dieren in de stallen  
  • Observatiecamera’s voor diergedrag 
  • Toepassing van GPS technieken bij landwerkzaamheden op perceelniveau  
  • Drones op perceelniveau 

Met deze technieken verzamelen we in ons onderzoek veel data op Dairy Campus. Dit doen we op zowel koe- als op koppelniveau, als op perceels- en zelfs op plantniveau. Hoe meer kennis en data er beschikbaar is, des te beter we de productie, gezondheid en het gedrag van dieren kunnen monitoren. Aan de hand van deze data kunnen we onderzoek uitvoeren voor klanten en nieuwe toepassingsmogelijkheden ontwikkelen die toepasbaar zijn in de melkveehouderij. 

Innovaties door ontwikkelen 

Nederland is wereldwijd een koploper op het gebied van innovatie en kennis binnen de veehouderij. Op Dairy Campus werken we dagelijks samen met het onderzoek in de stal en in het veld aan nieuwe ontwikkelingen. Hierbij maken we gebruik van bestaande technologieën of ontwikkelen we nieuwe technieken. De koeien op Dairy Campus produceren heel veel data.  

Binnen Dairy Campus leveren we actief een bijdrage aan praktijk- en onderzoeksvragen die leiden tot innovaties binnen de melkveehouderij, zoals:  

  • Hoe kunnen we nieuwe technologieën toepassen op bedrijfs- of sectorniveau? 
  • Hoe kunnen we de veelheid van data omzetten in relevante informatie voor de praktijk? 

Juiste faciliteiten op Dairy Campus 

Het optimaal inzetten en afstemmen van de nieuwste technologische toepassingen op het gebied van precisielandbouw, big data en robotica roept veel vragen op. Dairy Campus werkt graag met het onderzoek en het bedrijfsleven aan oplossingen. Wij beschikken over de juiste faciliteiten, ervaren medewerkers, data en kennis. Denk hierbij aan graslandbeheer, diergedrag op individueel en koppelniveau, maar ook emissies van zowel stikstof als broeikasgassen. Daarnaast hebben wij ook ervaring met de opslag, koppeling en analyse van grote hoeveelheden data van verschillende oorsprong, en zijn we bekend met de laatste innovaties rondom robotica en precisielandbouw binnen de veehouderij. Door deze kennis met elkaar te combineren, zetten wij samen met het bedrijfsleven, overheden en de sector stappen voorwaarts in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën in de veehouderij.