Kennisloket: Mestverwaarding mestplein (locatie 4) Dairy Campus

Mestverwaarding

Met technologie meer mest in de kringloop

De uitdaging voor de melkveehouderij is om de mestregelgeving te overwinnen. Laten we meer mestproducten maken die in de kringloop passen! Veel melkveehouders hebben de bedrijfseconomische drang om te groeien. Dat kan prima samengaan met een milieukundige beperking op die groei. Mest is namelijk een waardevolle grondstof. En die kan via technologie bewerkt worden tot producten waar de markt om vraagt (economie) en waardoor kringlopen (milieu) beter worden gesloten.

Op Dairy Campus doen we onderzoek naar mestscheiding, compostering, vergisting, mestraffinage en gescheiden opvang van urine en feces. Door deze technieken kunnen we waardevolle elementen uit rundveemest halen: organische stof (energiewinning, bodemvruchtbaarheid akkerbouw), fosfaat (wordt schaars!), stikstof (in te zetten als kunstmestvervanger), kali (zouten).

Ook gaan we onderzoeken of nog meer waardevolle bestanddelen te extraheren zijn, zoals vetzuren, vezels, aminozuren etc. Zo wordt mest weer een product met waarde. Naast kennis is daar zeker ook innoverend bedrijfsleven voor nodig. We nodigen u uit, de handen uit te steken in deze materie.

Informatieve posters over mestverwaarding